Megkaptam a felmondásom

Utolsó frissítés: 30. október 2019
Az Mt. a munkavállaló védelmében szigorúbb felmondási szabályok betartására kötelezi a munkaadót. Tájékozódjon, milyen feltételek mellett mondhat fel önnek munkaadója.

Az alkalmazott akár azonnali hatállyal, indoklás nélkül is felmodhat, a munkáltatót viszont szigorúbb szabályok kötik. Azonnali hatállyal a munkáltató csak a Mt.-ben foglaltak alapján mondhat fel.
A munkáltatók a felmondást kötelesek indokolni, kivéve a nyugdíjasnak minősülő munkavállaló esetében.

Munkaviszony a munkáltató részéről a következő okok miatt szüntethető meg:

Munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel

A munkaviszony megszüntetésének ezen formája a legkevésbé problémás, gyakorlatban leggyakrabban alkalmazott forma. Közös megegyezéssel bármilyen munkaviszony felbontható, a határozott, ill. határozatlan időre megkötött is. A munkavállaló és a munkaadó is egyaránt élhet ezzel a lehetőséggel, de a szerződés csak akkor érvényes, ha mindkét fél beleegyezését adja. A munkaviszonyt ez esetben fel lehet bontani azonnal, akár egyik napról a másikra is, ha a felek úgy egyeznek meg, de mindenképpen fontos a munkaviszony megszűnésének pontos időpontját megjelölni.
Csak az írásban megkötött megállapodás érvényes! Munkaadója köteles önnek egy példányt adni a felmondásról.

Munkaviszony megszüntetése a munkáltató részéről

Munkaviszony megszüntetése a munkáltató részéről egyoldalú jogi esemény, a Munka törvénykönyvében meghatározott jogszabályok alapján. A felmondás csak írásban érvényes, és meg kell indokolni miért akarja a munkáltató megszüntetni a munkaviszonyt, ellenkező esetben érvénytelen a dokumentum.

A felmondást írásban, vagy elektronikus úton, aláírva kell a címzetthez eljuttatni.

Kézbesítésnek tekintjük a postán kézbesített levelet, de a munkahelyen személyesen, tanúk jelenlétében átadott levelet is. Ha a címzett elutasítja a levél átvételét a felmondás akkor is érvényes.

A munkavállalót, bizonyos esetekben, élethelyzetekben felmondási védelem illeti meg. Ilyen esetekben különös indok kell ahhoz, hogy a munkáltató felmondhasson. Felmondási védelem illeti meg a munkavállalót:

a) a várandósság alatt,

b) a szülési szabadság,

c) a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (128. §, 130. §),

d) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés, valamint

e) a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap tartama alatt.

A munkáltatónak tudnia kell a felmondás időpontjában, hogy a munkavállaló várandós, vagy azt, hogy lombik bébi programban vesz részt.

Az ún. védett korban lévő munkavállaló, csak akkor bocsájtható el, ha magatartása kimeríti az azonnali hatállyal történő felmondás (korábban rendkívüli felmondás) feltételeit. Védett kornak számít a nyugdíjkorhatár elérése előtti öt év. Az azonnali hatállyal történő felmondás indoka lehet az, ha a munkavállaló a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegte, vagy egyébként olyan magatartást tanúsított, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. Megszüntethető továbbá a munkaviszony a munkavállaló képességével összefüggő vagy a munkáltató működésével összefüggő okból is. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy munkaszerződésben meghatározott munkahelyen nincsenek meg a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges feltételek, így nem végezheti munkáját képességnek, végzettségnek megfelelően. A munkaadónak nem áll módjában releváns munkalehetőséget biztosítani, vagy a felkínált lehetőséget a munkavállalónak nem áll módjában elfogadni.
A védett korúakra vonatkozó szabályok vonatkoznak a gyermek 3 éves koráig az anyára, illetve a gyermekét egyedül nevelő apára is.

A rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő munkavállaló munkaviszonyát a munkáltató csak akkor szüntetheti meg, ha a munkavállaló eredeti munkakörében nem foglalkoztatható tovább és a munkáltató által felajánlott új munkakört, (mely egészségi állapotára tekintettel egyébként a munkavállalónak megfelelő lenne), a munkavállaló nem fogadja el, vagy nincs is ilyen munkakör.

A fenti szabályok alapvetően igazak mind a határozott mind a határozatlan idejű jogviszonyok esetében is. A határozott idejű jogviszonyoknál a munkáltató a Mt. alapján felmondhat:

1. felszámolási- vagy csődeljárás tartama alatt,

2. a munkavállaló képességére alapított okból,

3. ha a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlenné válik.

Felmondási idő

A felmondási idő legkorábban a felmondás közlését követő napon kezdődik, ill. akkor, amikor a munkavállaló tudomására jut, hogy felmondtak neki (postával kézbesítik a felmondólevelet), s amely alapesetben is legalább 30 nap.

A munkavállaló minél hosszabb ideje dolgozik adott munkáltatónál, annál hosszabb a felmondási idő illeti meg, amely akár hat hónap is lehet, ez abban az esetben adható ki, ha ezt a munkaszerződés aláíráskor előre megállapodták.

A Mt. úgy rendelkezik, hogy a munkáltató köteles a megállapodott a felmondási idő felére felmenteni a munkavállalót a munkavégzési kötelezettsége alól. A felmentési időre a munkavállalót távolléti díj illeti meg.

Végkielégítés

A munkavállalót a munkáltatói felmondás esetén végkielégítés illeti meg, ez akkor érvényes, ha legalább három éve a tart a munkaviszonya a munkáltatónál. A végkielégítés mértéke is nő, a munkaviszonyban eltöltött évek alapján. Vannak speciális esetek, melyekben nem jár végkielégítés. Ilyen, ha a munkavállaló nyugdíjas, illetve akkor, ha a felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy a nem egészségi okkal összefüggő képessége.

Munkaviszony megszüntetése azonnali hatállyal a munkáltató részéről, korábban rendkívüli felmondás

A rendkívüli felmondás egyoldalú nyilatkozat, amelyet a munkáltató indokolni köteles, és az indok a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettség szándékosan vagy súlyos gondatlansággal történő megszegése lehet, ilyen, ha a munkavállaló ittasan jelenik meg munkahelyén és nem képes feladatait elvégezni, sokáig igazolatlanul hiányzik munkahelyéről, bűncselekményt követ el stb.

Rendkívüli felmondás esetén nincs felmondási idő, és végkielégítés sem jár.

Munkaviszony megszüntetése munkáltató részéről próbaidő alatt

A munkaviszony létesítésekor a felek általában próbaidőben állapodnak meg, amelynek időtartama legfeljebb három hónap lehet, s amelyet a munkaszerződésben is fontos rögzíteni. Ezen időszak alatt a munkaviszony indoklás nélkül megszüntethető, érvényes ez a határozatlan, de a határozott idejű munkaviszonyra is.
A próbaidő időtartama alatt történő munkaviszony megszüntetésekor a felmondási tilalom, a felmondási idő, a felmentési idő, valamint a végkielégítésre vonatkozó szabályok nem érvényesülnek.