Jogfolytonos munkaszerződés minta

Utolsó frissítés: 4. július 2019
Az alábbiakban a jogfolytonos munkaviszony esetén megköthető szerződésre talál példát.

MUNKASZERZŐDÉS

 

amely létrejött egyrészről a

cégnév (székhelye: ………….; cégjegyzékszáma:………….; adószáma:………….; képviseli: ………….) mint munkáltató (a továbbiakban: „Munkáltató”); másrészről

[  ] (lakcím: [  ]; anyja neve: [  ]; szig.száma: [  ]; adószáma: [  ]; TAJ száma: [  ]) mint munkavállaló (továbbiakban: „Munkavállaló”) (a Munkáltató és a Munkavállaló a továbbiakban együttesen: „Felek”)

között az alulírott napon és az alábbi feltételek mellett:

 1. A Munkáltató a Munkavállalót [ munkaviszony kezdő időpontja ]-től kezdődően [ munkakör ] munkakörben, határozatlan időtartamra alkalmazza a jelen munkaszerződésben foglaltak szerint, a Munkavállaló kijelenti, hogy a Munkáltató alkalmazásába lép azzal, hogy a Felek megállapodása alapján a Munkavállaló és a cégnév (székhelye: ………….; cégjegyzékszáma:………….;) között ÉÉÉÉ.HH.NN-én létrejött és jelenleg fennálló munkaviszonyt, – amely a jelen munkaszerződés hatályba lépésével megszűnik -, jogfolytonosnak ismerik el a jelen munkaviszonyra nézve a jövőben esetlegesen irányadó felmondási idő és a végkielégítés számítása során.

 

 1. A munkavégzés helye elsősorban a Munkáltató mindenkori székhelye, továbbá a Munkavállaló munkaköre és faladatai alapján a munkaviszonnyal összefüggő belföldi és külföldi helyszínek.

 

 1. A Munkavállaló kötelezettségei:
 • a.,A Munkavállaló munkakörébe tartozó részletes feladatokat a munkaköri leírás tartalmazza, amely a Felek kifejezett megállapodása alapján nem képezi a jelen munkaszerződés elválaszthatatlan részét, azzal, hogy a munkaköri leírás módosításáról a Munkáltató köteles a Munkavállalót haladéktalanul írásban tájékoztatni. A Munkáltató a jelen munkaszerződés megkötésével egyidejűleg átadja a Munkavállaló számára a jelen munkaviszony létrejöttekor irányadó munkaköri leírást.
 • b.,A Munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzésre a rá irányadó munkarend szerinti időben, a megállapodott helyen, munkára alkalmas állapotban megjelenik, és a munkaidőt munkával tölti. Amennyiben munkáját bármely okból nem tudja elvégezni, a Munkavállaló köteles erről felettesét haladéktalanul tájékoztatni. A Munkavállaló köteles a munkakörének ellátáshoz szükséges bizalomnak megfelelő magatartást tanúsítani. Amennyiben tudomást szerez a Munkáltató tevékenységi körét érintő üzleti lehetőségről, köteles erről a Munkáltatót tájékoztatni.
 • c.,A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényre (a továbbiakban: „Munka Törvénykönyve”) is tekintettel, a Felek kötelesek egymást minden olyan tényről, adatról, körülményről vagy ezek változásáról tájékoztatni, amely a munkaviszony létesítése, valamint a Munka Törvénykönyvében meghatározott jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges, ideértve a Munkavállaló személyes adataiban történt változásokat, – különösen az értesítési, elérhetőségi címének és a munkabér fizetés céljából használt bankszámlaszámának változását -, amelyet köteles haladéktalanul közölni a Munkáltatóval.
 • d.,A Munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy a Munkáltató utasításait végrehajtja, a munkarendet és a munkavédelmi intézkedéseket, valamint az egészségügyi és biztonsági előírásokat betartja.
 • e.,A Munkavállaló a feladatai végrehajtásáért nem fogadhat el ajándékot vagy egyéb juttatást az üzletfelektől vagy egyéb harmadik személyektől.
 • f.,A Munkavállaló további munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt kizárólag a Munkáltatónak történő előzetes írásbeli bejelentés alapján végezhet. A Munkáltató az ilyen jogviszony létrejöttét megtilthatja, amennyiben az a jogos érdekeivel ellentétes. Jelen munkaszerződés aláírásának feltétele, hogy Munkavállaló az esetleges egyéb munkaviszonyáról vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyáról a Munkáltatót tájékoztatja.
 • g.,A Munkáltató kifejezett hozzájárulása nélkül a Munkavállaló nem folytathat a Munkáltatóval versenyhelyzetet teremtő tevékenységet és nem jogosult olyan harmadik személyek érdekében, akik a Munkáltatóval versenyhelyzetben állnak, szolgáltatási tevékenységet folytatni, az ilyen harmadik személyek üzleti tevékenységét bármilyen módon elősegíteni, vagy abban részt venni.
 • h.,A Munkavállaló tudomásul veszi, hogy mind a Munkáltatóról – ideértve, többek között, a Munkáltató tevékenységét, pénzügyi helyzetét, üzleti és piaci kapcsolatrendszerét, üzleti terveit-, mind a Munkáltató üzleti partnereiről tudomására jutott minden olyan adat, tény, információ, amelynek illetéktelen harmadik személlyel való közlése a Munkáltató, illetve a vele kapcsolatban álló üzleti partnerek jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetheti, üzleti titkot képeznek. Erre tekintettel a Munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy a munkája során tudomására jutott üzleti titkot megőrzi, üzleti titoknak minősülő információt kizárólag a Munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén használ, illetve tár fel, és gondoskodik arról, hogy ezen információk illetéktelen személyek tudomására ne jussanak.
 • i.,Az üzleti titok megtartásáért a Munkavállaló a munkaviszony bármilyen módon történő megszűnését, illetőleg bármelyik fél által bármely okból történő megszüntetését követő 3 (három) évig felelősséggel tartozik.
 • j.,A Felek megállapodnak, hogy a Munkavállaló által a munkaviszonyával összefüggésben létrehozott és továbbfejlesztett szellemi alkotások a Munkáltató szellemi tulajdonát képezik.
 1. A Munkáltató és a Munkavállaló megállapodnak, hogy a munkaidő heti 40 óra. A Munkavállaló munkaideje [napi 8 (nyolc) óra] VAGY [négyhavi munkaidőkeretben kerül meghatározásra]. A Munkavállaló a Munka Törvénykönyve mindenkor hatályos rendelkezései szerint jogosult munkaközi szünetre. A munkaközi szünet a munkaidőt meghosszabbítja.

 

 1. A Munkavállalót megillető szabadság mértékét a Munka Törvénykönyve szabályozza. A szabadság kiadására a Munka Törvénykönyvében foglaltak irányadóak. A Munkáltató indokolt esetben a törvényi előírásoknak megfelelően a Munkavállalót rendkívüli munkavégzésre kötelezheti. A rendkívüli munkavégzésért a Munkáltató döntése alapján a jogszabályban előírt pótlék vagy – a Felek jelen munkaszerződésben rögzített megállapodása alapján – a rendkívüli munkával megegyező mértékű szabadidő jár.

 

 1. A Munkavállaló alapbére havi bruttó [ munkabér ]– Ft, azaz [ ] Munkáltató köteles a munkabért a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig megfizetni a Munkavállaló részére. A Munkáltató és a Munkavállaló megállapodnak abban, hogy a Munkavállaló havi nettó munkabére banki átutalással kerül megfizetésre a Munkavállaló által megadott bankszámlaszámra. A Felek rögzítik továbbá, hogy az alapbéren felül a Munkavállalót egyéb juttatások illethetik meg, amelyek mértékét és feltételeit a Munkáltató egyoldalúan, eseti jelleggel határozza meg.

 

 1. A jelen munkaszerződés a Munka Törvénykönyvében meghatározott módokon szüntethető meg. A Munkavállalót esetlegesen megillető végkielégítés mértéke a Munka Törvénykönyvében meghatározott mindenkori törvényes végkielégítés mértékéhez igazodik.

A Munkáltató a Munkavállaló munkaviszonyát azonnali hatályú felmondással megszüntetheti, ha a Munkavállaló a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségeit szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

A Munkáltató részéről azonnali hatályú felmondásra különösen, de nem kizárólagosan, a következő okok szolgálhatnak alapul:

 • igazolatlan mulasztás;
 • alkohol-, illetve kábítószerfogyasztás;
 • bűncselekmény elkövetése a Munkáltató, vagy más munkavállaló sérelmére;
 • üzleti titok megsértése;
 • a Munkáltató jogos gazdasági érdekeinek egyéb módon történő megsértése vagy veszélyeztetése;
 • a munkáltatói utasítás végrehajtásának jogszerűtlen/jogellenes megtagadása.

 

 1. A Felek a jelen munkaszerződést közös megegyezéssel módosíthatja. A Munkáltató jogosult a Munkavállalót átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztatni a Munka Törvénykönyvében foglaltakkal összhangban.

 

 1. A Munkáltató és a Munkavállaló a jelen munkaviszonnyal összefüggésben okozott károkért a Munka Törvénykönyve szerint tartozik kártérítési felelősséggel.

 

 1. A Munkáltató tájékoztatja a Munkavállalót, hogy vele szemben a munkáltatói jogkör gyakorlására […………..] jogosult. A Munkavállaló kijelenti, hogy a jelen munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a Munkáltató tájékoztatta őt a Munka Törvénykönyve 46. § (1) bekezdésében felsorolt feltételekről.

 

 1. A jelen munkaszerződés által nem érintett egyéb kérdésekben a munkaviszonyra vonatkozó hatályos magyar jogszabályok, így különösen a Munka Törvénykönyve az irányadóak.

 

 1. A jelen munkaszerződés 3 (három) eredeti példányban készült, annak egyik példánya a Munkavállalóé, további példányai a Munkáltató részére kerülnek átadásra.

 

A Felek a jelen munkaszerződést átolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

 

Kelt: …………, …………….

A Munkáltató nevében és képviseletében:

 

 

 

_______________________

 

 

A Munkavállaló nevében és képviseletében:

 

 

 

_______________________

 

 

 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

Tanú 1 Tanú 2
Aláírás: __________________________ Aláírás: __________________________
Név: _____________________________ Név: _____________________________
Lakcím: __________________________ Lakcím: __________________________