Szociális és mentálhigiénés munkatárs

Zsana Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Idősek Otthona
Idősek Otthona intézményvezetői pályázat

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. január 15. naptól 2022. január 14. napjáig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6411 Zsana, Új utca 61.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának szervezése, az intézmény törvényes működésének biztosítása, a szakmai munka irányítása, az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Az 1/2000. (I.07) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti felsőfokú szakirányú szakképzettség, és/vagy a 15/1998. (IV.30) NM rendelet 2. számú mellékletében előírt felsőfokú szakirányú képesítés,

        Felsőfokú végzettséget igénylő a gyermekvédelem, illetve szociális ellátás területén szerzett szakma - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Bűntetlen előélet

        Cselekvőképesség

        Egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem,

        Vezetői gyakorlat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

        Pénzügyi vagy gazdálkodási ismeretek

        Felhasználói szintű számítógépes ismeret

        Idegen nyelvek ismerete

        Szociális szakvizsga

        Civil szervezetekkel való kapcsolat

        Egyházi szervezetekkel való kapcsolat

        Pályázati projektek megtervezésében és lebonyolításában szerzett tapasztalat

        Intézményi átszervezések megtervezésében és végrehajtásában szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó szakmai önéletrajzát

        Az álláshely betöltéséhez szükséges képesítések meglétét igazoló okiratok másolatát, azzal, hogy a pályázat benyújtásával egyidejűleg a végzettséget tanúsító okiratok eredeti példányait köteles bemutatni a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Zsana i Kirendeltségén

        30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a bűntetlen előélet és annak igazolására, hogy nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        Az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel

        Az eddigi munkaviszonyokról, szakmai gyakorlatról szóló igazolásokat

        A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, valamint arról, hogy hozzájárul-e a pályázatot elbíráló üléseken a nyílt ülésen való tárgyaláshoz

        A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

        A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Visnyei Miklós nyújt, a 77/590055 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zsana Önkormányzata címére történő megküldésével (6411 Zsana, Kossuth L. utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 956-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Szociális és mentálhigiénés munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Zsana Önkormányzata címére történő megküldésével (6411 Zsana, Kossuth Lajos utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 956-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: Szociális és mentálhigiénés munkatárs.

        Elektronikus úton Visnyei Miklós részére a zsana@zsana.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Visnyei Miklós, Bács-Kiskun megye, 6411 Zsana, Kossuth L. utca 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat véleményezésére egy 3 tagú bizottság alakul, mely a pályázat benyújtási határidejének lejártát követően véleményezi a pályázatokat, személyes meghallgatást tart, valamint a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat a bizottsági véleménnyel együtt haladéktalanul a Képviselő-testület elé terjeszti.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Helyben szokásos módon - 2016. október 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot zárt borítékban, postán vagy személyesen 1 példányban papíron és egy példányban elektronikusan "Idősek Otthona intézményvezetői pályázat" megjelöléssel kell benyújtani a Zsana Önkormányzata Polgármesterének (Visnyei Miklós 6411 Zsana, Kossuth L. u.3.)

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 5.

ID: 2754703   Megjelentetés dátuma: 2016.10.06.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.