Igazgató

Zirc Városi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB.

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.04.01. -2023.03.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8420 Zirc, József Attila utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakszerű, törvényes működtetése, takarékos gazdálkodás; a munkáltatói jogok gyakorlása; könyvtári és közművelődési, valamint a helyi műsor szolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása, szervezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        A 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdésében, vagy 6/B. § (1) bekezdésének a) és c) pontjaiban meghatározottak a 6/B. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével; magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett; magyar nyelvtudás; büntetlen előélet;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        vezetői gyakorlat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó részletes szakmai életrajza; az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések; a végzettsége(ke)t igazoló okiratok másolatai; három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, - a Kjt. 20. § (5) bekezdésében meghatározott tartalmú - amely legkésőbb a pályázat elbírálásáig benyújtható;

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kapitány Zsolt osztályvezető nyújt, a 06-88-593-704 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zirc Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (8420 Zirc, Március 15. tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VP01-Ö/0440-1/2017 , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Zirc Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (8420 Zirc, Március 15. tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VP01-Ö/0440-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálása a képviselő-testület által történik - bizottsági meghallgatás után - a képviselő-testületi ülésen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.zirc.hu - 2017. november 13.

        Képújság Zirc - 2017. november 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A megbízás feltétele még: a magasabb vezető, illetve vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A pályázatnak még tartalmaznia kell: nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, illetve a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; a pályázó beleegyező nyilatkozatait arról, hogy az egészségügyi alkalmassági vizsgálatnak, továbbá a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz; a pályázó nyilatkozatát arról, hogy 30 napnál nem régebbi, a munkakör betöltéséhez szükséges egészségügyi alkalmassági "alkalmas" minősítéssel rendelkezik; a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a képviselő-testület a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülés keretében tárgyalja és a pályázó könyvtár szakiránya esetén a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/B. § (4) bekezdésében meghatározottak valamelyikének igazolását. A közalkalmazott által betöltendő munkakör: könyvtáros vagy művelődésszervező. A magasabb vezetői pótlék és a juttatások a jogszabályokban meghatározottak szerint. A fenntartó a pályázati eljárásban biztosítja, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázathoz szükséges tájékoztatást megkapják, továbbá az intézményt és annak dokumentumait megismerhessék.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 13.

ID: 3242794   Megjelentetés dátuma: 2017.11.14.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.