Bölcsődevezető

Zalaszentiván Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Zalaszentiváni Cseperedő Bölcsőde

Bölcsődevezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.11.01-2021.10.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8921 Zalaszentiván, Hunyadi utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gondoskodik az Alapító Okiratban és SZMSZ-ben előírt tevékenységek ellátásáról, a jogszabályban meghatározott követelmények teljesítéséről, felelős a gyermekek ellátásának megszervezéséért, az intézmény szabályszerű működtetésért. Gyakorolja a munkáltatói jogokat, szervezi és ellenőrzi az intézmény szakmai munkáját, kidolgozza és elkészíti a jogszabályokban és a fenntartó által előírt szabályzatokat, terveket, szakmai programokat. Elkészíti a Bölcsőde éves költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról. Az állás magasabb vezetői megbízatás, így annak betöltője a kinevezése szerinti kisgyermeknevelői munkaköre mellett látja el a magasabb vezetői beosztásból eredő feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Felsőfokú képesítés, 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet 2. sz. mellékletének I. Rész Alapellátások 2. B. pontjában meghatározott végzettség: kora gyermekkor pedagógiája szakirányon szerzett neveléstudomány-szakos bölcsész (MA), vagy csecsemő és kisgyermek nevelő (BA), vagy bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő és kisgyermek gondozó (OKJ), csecsemő és kisgyermek nevelő, gondozó (OKJ), kisgyermek gondozó, nevelői (OKJ), csecsemő és gyermeknevelő, gondozó (OKJ), csecsemő és gyermekgondozói (OKJ) végzettséggel rendelkező: intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális alapvégzettségű személy, vagy pedagógus,

        Jogszabályban előírt munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó személyes adatait tartalmazó részletes önéletrajz

        Az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel

        A képesítést igazoló okirat, bizonyítvány másolata

        Büntetlen előéletet igazoló 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásával kapcsolatos napirendi pont nyílt ülésen történő tárgyalásához hozzájárul vagy nem járul hozzá

        Nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok vele szemben nem állnak fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dormán Miklós Alfonz polgármester nyújt, a (92) 593-030 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zalaszentiván Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8921 Zalaszentiván, Hunyadi utca 2/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Z/1222/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Bölcsődevezető.         Postai úton, a pályázatnak a Zalaszentiván Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8921 Zalaszentiván, Hunyadi utca 2/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Z/1222/2016., valamint a munkakör megnevezését: Bölcsődevezető.

        Személyesen: Dormán Miklós Alfonz polgármester, Zala megye, 8921 Zalaszentiván, Hunyadi utca 2/a. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. és a Kjt. végrehajtási rendeleteinek előírásainak megfelelően a pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott eseti bizottság – a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésről a kinevezési jogkör gyakorlója, a képviselő-testület dönt. Az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 4 hónap próbaidő kikötésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.zalaszentivan.hu - 2016. október 1.

        www.facebook.com/Zalaszentiváni-Közös-Önkormányzati-Hivatal - 2016. szeptember 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója a pályázat teljes ideje alatt fenntartja jogát a pályázat indoklás nélküli visszavonására.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zalaszentivan.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 26.

ID: 2739689   Megjelentetés dátuma: 2016.09.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.