Óvodapedagógus

Zalaszabar Községi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Napköziotthonos Óvoda Zalaszabar Zalaszabar Kossuth u. 54.

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8743 Zalaszabar, Kossuth utca 54.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetése. A nemzetközi köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 69.§. alapján az intézményvezetői, továbbá az alapító okirat szerinti feladatok ellátása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló törvényben, a nevelési - oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VII.31.) EMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv-ben és annak végrehajtásáról szóló rendeletben foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Főiskola, pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges - a köznevelési törvény 3. sz. mellékletében felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, óvodavezetői munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - leglalább 5 év feletti szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - A pályázó szakmai életrajza, az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések. A pályázathoz csatolni kell az iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Torma László nyújt, a 06-30-709-4157 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zalaszabar Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (8743 Zalaszabar, Újtelep utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 03-509/2016-0. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Zalaszabar Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (8743 Zalaszabar, Újtelep utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 03-509/2016-0., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Személyesen: Szabó Kálmánné, Zala megye, 8743 Zalaszabar, Újtelep utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a véleményezési határidő lejártát követő ülésén bírálja el a pályázatokat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.zalaszabar.hu - 2016. szeptember 19.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 19.

ID: 2731311   Megjelentetés dátuma: 2016.09.20.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.