Pszichológus

Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Zala Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság

Pszichológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános személyiségkép készítése a gyermekről. Az előzményi adatok birtokában, a gyermek megfigyelése és célzott beszélgetés útján, illetve szükség szerinti projektív tesztek felhasználásával tájékozódik a gyermek értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlettségéről, személyiségfejlettségének fokáról, neveltségi állapotáról, személyes kötődésekről, továbbá a személyiségfejlődés, illetve a magatartás esetleges zavarainak okáról, természetéről.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet, valamint a "Nemzeti köznevelésről szóló" 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, pszichológus, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltéteteliről szóló 15/1998 (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklete II. rész II. szakellátások 3. pontja alapján,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Bűntetlen előélet,

        Cselekvőképesség,

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Gyermekvédelemben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Szakvizsga,

        Pedagógiai szakpszichológusi szakképzettség,

        B kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai életrajz,

        Motivációs levél,

        Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Magyari Attila Csaba igazgató nyújt, a 06-92-596-001; 06-92-596-002 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 421-48/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Pszichológus.         Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 421-48/2016., valamint a munkakör megnevezését: Pszichológus.

        Elektronikus úton Magyari Attila Csaba igazgató részére a gyermeko.zalaegerszeg@szgyfzala.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Magyari Attila Csaba igazgató, Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 35. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A szakmai bizottság a pályázati feltételeknek nem megfelelt pályázókat nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra, valamint a szakmai ismereteket is felmérő elbeszélgetésre - a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül - azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat - pályázati határidőn belül - hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat a szakmai bizottság szükségesnek ítéli. A kinevezésről a bizottság javaslata alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 15.

ID: 2768744   Megjelentetés dátuma: 2016.10.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.