Intézményvezető

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

A munkavégzés helye
Zala
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. 12. 01. - 2023. 11. 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8314 Vonyarcvashegy, Fő utca 64.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető a közművelődési feladatok (kulturális programok, előadások, rendezvények szervezése) ellátása mellett magasabb vezetői megbízás keretében végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének biztosítását, az intézmény költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtását. Egyszemélyi felelős vezetőként felelős az intézmény működéséért, gazdálkodásáért, teljes jogkör képviseletéért, a tevékenység megszervezéséért, irányításáért, színvonaláért és jogszabályosságáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20 § (2) bekezdésében foglaltak,

        a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Kormány rendelet 6/A § (1) bekezdésében meghatározottak: a pályázó

        a. rendelkezik aa) felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel, vagy ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel,

        b. a felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy az a) pont ab) alpontja szerinti szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és

        c. kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.

        a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

        vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        vezetői tapasztalat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

        helyismeret, jó szervezőkészség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mellyel a pályázó igazolja büntetlen előéletét, és hogy nem áll oktatási/nevelési foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        a végzettségeket igazoló oklevelek hitelesített másolatai,

        az öt éves szakmai gyakorlat meglétét igazoló iratok,

        a korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolások,

        a 150/1992. (XI. 20.) Kormány rendelet 6/G § (2) bekezdésében előírt tanfolyam elvégzését igazoló okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a pályázó a megbízás kezdetétől számított két éven belül a tanfolyamot elvégzi,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

        a pályázó nyilatkozata, hogy a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a magasabb vezetői beosztásával a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41.§-ában és a 43/A §-ában meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn,

        nyilatkozat a pályázatnak a bizottság és a testületi ülés nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról,

        a pályázó szakmai önéletrajza, az eddigi szakmai tevékenység bemutatásával,

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetési program.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Péter Károly polgármester nyújt, a 06/20-209-4145 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (8314 Vonyarcvashegy, Fő utca 64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/1437/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (8314 Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/1437/2018., valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, majd a bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt a pályázatról. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        az önkormányzat honlapja: www.vonyarcvashegy.hu

        a Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája

        Oktatási és Kulturális Közlöny

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 9.

ID: 3445698   Megjelentetés dátuma: 2018.07.10.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.