Önálló szakmai vezető, kisgyermeknevelő

Városi Óvodák és Bölcsőde - Tiszakécske

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Városi Óvodák és Bölcsőde - Tiszakécske
Bölcsődei tagintézmény

önálló szakmai vezető, kisgyermeknevelő (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.01.01-től - 2021.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6060 Tiszakécske, Kossuth utca 59.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető irányítása alatt megszervezi, koordinálja és ellenőrzi a bölcsőde dolgozóinak szakmai tevékenységét. Felelős a 0-3 éves kisgyermekek napközbeni ellátásának jogszabályban megfogalmazott gondozást, testi és szellemi fejlődést elősegítő környezet megteremtéséért. Naprakészen vezeti a bölcsőde szakmai dokumentációját (részletesen a munkaköri leírás tartalmazza)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. NM rendelet 2. sz. melléklet I.rész I/2. pontjában meghatározott képesítési előírás szerinti végzettség,

        Bölcsődei intézményben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        Nyilatkozat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizárási okok esetében fenn állnak-e.

        Végzettséget igazoló okmányok másolata

        A tagintézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel.

        Három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Városi Óvodák és Bölcsőde - Tiszakécske címére történő megküldésével (6060 Tiszakécske, Béke utca 147. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/2016 , valamint a munkakör megnevezését: önálló szakmai vezető, kisgyermeknevelő.         Postai úton, a pályázatnak a Városi Óvodák és Bölcsőde - Tiszakécske címére történő megküldésével (6060 Tiszakécske, Béke utca 147. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/2016, valamint a munkakör megnevezését: önálló szakmai vezető, kisgyermeknevelő.

        Személyesen: Bertalanné Badari Katalin, Bács-Kiskun megye, 6060 Tiszakécske, Béke utca 147. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Városi Óvodák és Bölcsőde honlap - 2016. szeptember 26.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszakecske.hu/ovodak honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 26.

ID: 2739711   Megjelentetés dátuma: 2016.09.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.