Óvodavezető

Úrkút Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Úrkúti Német Nemzetiségi Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017 február 01. - 2022. január 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8409 Úrkút, Mester utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint az óvoda irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, az alapító okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval és a különböző szakmai szervezetekkel. A költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola,

§         óvodapedagógus munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         magyar állampolgárság

§         büntetlen előélet, cselekvőképesség

§         pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

§         Német nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga,

§         Óvodavezetői munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         német nemzetiségi óvodapedagógus

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintű kapcsolatteremtő, kommunikációs és irányító készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz

§         iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata

§         szakmai gyakorlat igazolása

§         az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetési program

§         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

§         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri a zárt ülés tartását

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Úrkút Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8409 Úrkút, Rákóczi utca 45. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 431/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Úrkút Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8409 Úrkút, Rákóczi utca 45. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 431/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

§         Személyesen: Fülöp Zoltánné polgármester, Veszprém megye, 8409 Úrkút, Rákóczi utca 45. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A képviselő-testület a pályázatok áttekintését, a véleményezésre jogosultak véleményének megismerését és a személyes meghallgatást követően dönt a megbízásról. A képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny

§         www.urkut.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója szükség szerint szolgálati lakást biztosít a nyertes pályázónak.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. augusztus 8.

ID: 2687311   Megjelentetés dátuma: 2016.08.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.