Óvodavezető

Újkér Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mocorgó Óvoda Újkér
Óvoda

vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. január 1-től 2022. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9472. Újkér, Iváni utca 12.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 69.§.(1)-(3) bekezdéseiben meghatározott feladatkör, az intézmény teljes körű pedagógiai szakmai vezetése. Az óvoda irányítási, ellenőrzési és munkáltatói feladatainak ellátása, az intézmény alapító okirata szerinti tevékenységek ellátásának biztosítása. Az intézmény törvényes működésének biztosítása, gazdálkodási rendjének betartása. Kapcsolattartás a fenntartóval.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        legalább öt éves óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        cselekvőképesség, büntetlen előélet, magyar állampolgárság, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - szakmai önéletrajz - végzettséget igazoló okirat másolata - intézmény vezetésére és fejlesztésére vonatkozó program - szakmai gyakorlat meglétét igazoló iratok - erkölcsi bizonyítvány vagy az azt igénylő nyilatkozat másolata - pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul - pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat nyílt ülésen történő tárgyalásához hozzájárul vagy zárt ülés tartását kéri.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hettlinger Károly nyújt, a 99/533016 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Újkér Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9472 Újkér, Csikos utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 385/2016. , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető .         Postai úton, a pályázatnak a Újkér Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9472 Újkér, Csikos utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 385/2016., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető .

        Személyesen: Hettlinger Károly , Győr-Moson-Sopron megye, 9472 Újkér, Csikos utca 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárás bármely szakaszában a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Újkér község Önkormányzata Hivatalos hirdető táblája - 2016. november 26.

        Iván, Egyházasfalu Pusztacsalád, Csáfordjánosfa, Csér települések hirdető táblái - 2016. november 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Nyilatkozat az előírt vagyon-nyilatkozattételi kötelezettség vállalásáról, nyilatkozat arról, hogy a Kjt. szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben, vagy sikeres pályázat esetén megszünteti.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 26.

ID: 2828899   Megjelentetés dátuma: 2016.11.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.