Igazgató

Újfehértó Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. december 01. - 2022. november 30. -ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4244 Újfehértó, Egészségház utca 2.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4244 Újfehértó, Fő tér 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felelős az intézmény alapító okiratában, szervezeti és működési szabályzatában meghatározott feladatok végrehajtásáért. Felelős az intézmény eredményes és gazdaságos működéséért, a szakmai valamint a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, egyéb előírások, utasítások végrehajtásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkozatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Kormány rendelet 6/A §., vagy 6/B §. vagy 6/E (2) bekezdésben a magasabb vezetőre előírt feltételek;

        a 150/1992. (XI.20.) Korm. r. 6/G. §. (2) bekezdése által előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása, vagy szándéknyilatkozat a megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről;

        magyar állampolgár, vagy jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

        magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyt létesít, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

        a pályázó nem áll foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,

        büntetlen előélet,

        cselekvőképesség,

        újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. §. (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        1-3 év vezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a képesítést igazoló okirat hiteles másolatát,

        részletes szakmai önéletrajzot,

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

        szakmai gyakorlat igazolását,

        vezetői gyakorlat igazolását,

        a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkozatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Kormány rendelet 6/A §., vagy 6/B §. vagy 6/E (2) bekezdésben meghatározott feltételeket igazoló dokumentumokat.

        az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány másolatát, vagy az elvégzéséről szóló szándéknyilatkozatát,

        a pályázó nyilatkozatát, arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

        nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

        nyilatkozatot, hogy a pályázó a pályázatának zárt vagy nyílt ülésen történő tárgyalását kéri,

        nyilatkozatot, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Sándor Újfehértó Város Polgármestere nyújt, a 06-42-290-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Újfehértó Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4244 Újfehértó, Szent István út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9407/2017 , valamint a beosztás megnevezését: igazgató .         Postai úton, a pályázatnak a Újfehértó Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4244 Újfehértó, Szent István út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9407/2017, valamint a munkakör megnevezését: igazgató .

        Személyesen: Nagy Sándor Újfehértó Város Polgármestere, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4244 Újfehértó, Szent István út. 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Kjt-ben, valamint a 150/1992. (IX.20.) Korm rendeletben meghatározott személyekből álló bizottság véleményezi, melyet követően a pályázatokról Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Újfehértói Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája

        Újfehértó Város hivatalos honlapja

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 3.

ID: 3206320   Megjelentetés dátuma: 2017.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.