Igazgató

Tokaj Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tokaji Múzeum

igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.01.01-2021.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3910 Tokaj, Bethlen Gábor út 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• gyakorolja a közalkalmazottak és munkavállalók felett a munkáltatói jogokat,
• tervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény feladatainak ellátását, tevékenységével biztosítja az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működését,
• Felelős a múzeum szakmai tevékenységének színvonalas ellátásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet ,

        • magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,

        • a pályázó nem állhat muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        • tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret,

        • a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat

        • kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység végzése

        magyar nyelvtudás

        Büntetlen előélet,

        Cselekvőképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         a képesítési előírás meglétét bizonyító diploma, oklevél másolata;

         legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás,

         részletes szakmai önéletrajz,

         az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

         az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása,

         tudományos, publikációs jegyzék,

         a büntetlen előéletet igazoló 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;

         nyilatkozat arról, hogy nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

         nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

         nyilatkozat arról, hogy kéri e a pályázat zárt ülésen történő bizottsági és testületi tárgyalását,

         nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Péterné Ferencz Zsuzsanna nyújt, a 47/553-010 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tokaj Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3910 Tokaj, Rákóczi u 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016/10/01 , valamint a munkakör megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Tokaj Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3910 Tokaj, Rákóczi út 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016/10/01, valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

        Személyesen: Posta György, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3910 Tokaj, Rákóczi u 54. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a Kjt. 20/A.§ (6) bekezdése és a Korm. rendelet 7. § (6) bekezdése szerinti bizottság hallgatja meg, a megbízásról Tokaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A Képviselő-testület döntéséhez előzetesen az Emberi Erőforrások Miniszterének véleményét kikéri.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tokaj.hu - 2016. október 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot – a Kjt-ben előírt bizottsági véleményezés után – a véleményezési határidő (a pályázat benyújtására nyitva álló idő után 21 nap) lejártát követő első rendes ülésén bírálja el a Képviselő-testület (mint munkáltató), amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tokaj.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 6.

ID: 2756415   Megjelentetés dátuma: 2016.10.07.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.