Igazgató

Tokaj Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kulturális és Konferencia Központ, Németi Ferenc Városi Könyvtár

igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.01.01.-2017.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3910 Tokaj, Serház út 55.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény törvényes működtetése, munkáltatói, vezetői, szakmai, gazdálkodási és alapító okirat szerinti feladatok ellátása. A gazdálkodással kapcsolatos feladatait az államháztartási törvény tartalmazza. Az intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói jogot a munkatársak felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

         felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga; Felsőfokú képesítés, 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés a) pontja szerint

         a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy a felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgájának megfelelő feladatkörben eltöltött legalább öt év szakmai gyakorlat;

         kiemelkedő közművelődési tevékenység végzése;

         vagy fennálló vagy a megbízással egyidejűleg programszervező közművelődési munkatárs munkakörben létesített, teljes munkaidőre szóló közalkalmazotti jogviszony (a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, ki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető);

         a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást megelőzően az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tétel

         büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         szakmai önéletrajz,

         az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás idejére szóló vezetési program, Tokaj Város kulturális életének megújulására vonatkozó elképzelései, koncepciója,

         90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány,

         végzettséget, gyakorlatot igazoló okiratok másolata

         a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében előírt tanfolyam elvégzését igazoló okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül a tanfolyamot elvégzi,

         nyilatkozat arról, hogy a pályázó közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához,

         nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,

         nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a testületi ülés nyílt, vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Péterné Ferencz Zsuzsanna nyújt, a 47/553-010 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tokaj Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3910 Tokaj, Rákóczi u 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.10.02. , valamint a munkakör megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Tokaj Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3910 Tokaj, Rákóczi út 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016.10.02., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

        Személyesen: Posta György, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3910 Tokaj, Rákóczi u 54. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat a Humánpolitikai Bizottság is meghallgatja. A bizottság ülésén részt vesz a Közalkalmazotti Tanács által delegált egy tag, illetve egy országos szakmai szervezet (a Nemzeti Művelődési Intézet Országos Minőségfejlesztési Központ) képviselője is. Ezt követően dönt Tokaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a megbízásról

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tokaj.hu - 2016. október 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat postai úton kell benyújtani, az eredeti pályázati anyag Tokaj Város Polgármestere részére történő megküldésével (3910 Tokaj, Rákóczi út 54.) – a borítékon feltüntetve az „Kulturális- és Konferencia Központ vezetői pályázat” megjelölést. A pályázatot Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, szimpla sorköz, margók 2,5 cm, sorkizárt, oldalakat számozva, csúszósín + nylonborítóval bekötve kell benyújtani.
A pályázat második példányát az eredetivel megegyező tartalommal elektronikus úton a jegyzo@tokaj.hu email címre is meg kell küldeni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tokaj.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 6.

ID: 2756414   Megjelentetés dátuma: 2016.10.07.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.