Óvodavezető

Tiszafüred Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tiszafüredi Óvodák

Óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.11.28-2021.11.27-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5350 Tiszafüred, Örvényi utca 43/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, intézményi költségvetés betartása, munkáltatói, tanügy-igazgatási, vezetői jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.törvény 64-65.§-a, a Közalkalmazottak jogállásáról többször módosított 1992.évi XXXIII.törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvény a köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Az NKt. 67.§ (1) bekezdése alapján - az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskola végzettség és szakképzettség.,

        Óvodapedagógusi munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        Büntetlen előélet

        Közoktatás vezetői vagy óvodapedagógusi szakvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Legalább 5 éves vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai végzettséget igazoló dokumentumok hitelesített másolata

        A pályázó részletes szakmai önéletrajza

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        Az eddigi munkaviszonyokról, szakmai vezetői gyakorlatról szóló igazolás

        Az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői programot a szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési, fejlesztési elképzelésekkel

        A pályázó adatkezelési nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat véleményezésében és elbírálásában résztvevők megismerhetik

        Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, illetve arról, hogy nem áll fenn a pályázóval szemben a 2007.évi CLII.törvény 9.§-ban meghatározott kizáró ok

        Nyilatkozik arról, hogy a pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy zárt ülés tartását kéri. (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.tv. 46,.§ (2) bek.)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 28. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ujvári Imre nyújt, a 59/510-515 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszafüred Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5350 Tiszafüred, Fő utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11764/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Tiszafüred Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5350 Tiszafüred, Fő utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11764/2016, valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.

        Személyesen: Hegedűs Andrea, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Fő Tiszafüred, utca 1 . .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a Kjt. 20/A (6) bekezdése alapján megbízott személyekkel kiegészülve az Ifjúságpolitikai, Szociális és Egészségügyi bizottság véleményezi. Ezt követően Tiszafüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Tiszafüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a döntést megelőzően lehetőséget biztosít a személyes meghallgatásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tiszafüred.hu - 2016. szeptember 27.

        Oktatási és Kulturális Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre jön létre. Az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén- a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi 21/A. § (4) bekezdésben foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidő kikötésével.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 27.

ID: 2741572   Megjelentetés dátuma: 2016.09.28.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.