Területi múzeum igazgató

Tiszafüred Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kiss Pál Múzeum

Területi múzeum igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.12.20-2021.12.20-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5350 Tiszafüred, Tariczky sétány 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tiszafüred Város Önkormányzat Kiss Pál Múzeum (Tiszafüred, Tariczky sétány 8) alapító okiratában meghatározott feladatok ellátása, az intézmény szakmai programjában foglaltak megvalósítása, az intézmény szakszerű és gazdaságos működtetése, irányítása és ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Kjt.20.§ (2d) bekezdésében felsorolt kizáró ok nem áll fenn, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

        150/1992.(XI.20.) kormányrendelet 6/G.§ alapján a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszirozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam igazolása, illetve ennek hiányában a tanfolyam elvégzésére nyilatkozat, hogy a megbízást követő két éven belül elvégzi, és az azt igazoló okirat bemutatatása a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbizás visszavonásra kerül

        Kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység

        Tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret (angol,francia vagy német) amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga -bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal

        A végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat

        A Kjt. 20/B.§ (2) bekezdés alapján a magasabb vezetői ellátásra megbizást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető (150/1992.XI.20. Korm.rendelet szerint)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Vezetői - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

        PhD, akkreditált vezetői ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzését igazoló okiratok megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó részletes szakmai önéletrajza

        Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata

        Nyelvtudást igazoló okiratok másolata

        Előirt szakmai tapasztalat meglétének hitelt érdemlő igazolása

        Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt.20.§ (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek

        A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Képviselő-testület döntéshozó ülésén kéri-e a pályázati eljárás napirendnek a zárt ülésen való tárgyalását

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg.

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn

        Nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok vagy korlátozó gondnokság alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ujvári Imre nyújt, a 59/510-515 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszafüred Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5350 Tiszafüred, Fő utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10353/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Területi múzeum igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Tiszafüred Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5350 Tiszafüred, Fő utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10353/2016, valamint a munkakör megnevezését: Területi múzeum igazgató.

        Személyesen: Hegedűs Andrea, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5350 Tiszafüred, Fő utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt és Vhr. előírásainak megfelelően a pályázatokat a kinevezési jogkor gyakorlója által összehívott véleményező bizottság - a pályázók személyes meghallgatásával- véleményezi. A kinevezésről Tiszafüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a kiírásnak megfelelő pályázók személyes megjelenése mellett- mint a kinevezési jogkor gyakorlója dönt. A pályázó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tiszafured.hu - 2016. szeptember 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvény 21/A § (49 - (5) bekezdésében foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidő kikötésével.
Az 1997.CXL.törvény 46.§ (3) bekezdése alapján: a területi múzeum vezetőjének megbízásához és annak visszavonásához a miniszter véleményét előzetesen ki kell kérni

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 21.

ID: 2733189   Megjelentetés dátuma: 2016.09.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.