Tiszaderzsi Szakmai Egység Vezető

Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja

Tiszaderzsi Szakmai Egység Vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.01.30.-2017.11.28. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.01.30.-2017.11.28.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5243 Tiszaderzs, Fő út 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Tiszaderzsi Szakmai Egység a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti irányítása, a szakszerű és törvényes működés, színvonalas szakmai munka-, ésszerű és takarékos gazdálkodás biztosítása. Az intézmény tevékenységi köre: házi segítségnyújtás, étkeztetés, nappali demens ellátás

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3.sz. mellékletében a vezető számára előírt felsőfokú szociális szakképzettség,

        Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

        B kategóriás jogosítvány,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

        Egészségügyi alkalmasság

        Szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Képesítést igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

        Nyilatkozat, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 6. § (10) bekezdése alapján a személyes gondoskodást nyújtó intézményben foglalkoztatottként, valamint közeli hozzátartozója (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 § 1.) pontja) az ellátásban részesülő személlyel tartási, életjáradéki és öröklési szerződést az ellátás időtartama alatt, illetve annak megszűnésétől számított egy évig nem köt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Papp Adrienn nyújt, a 06-59-814-320 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja címére történő megküldésével (5350 Tiszafüred, Fő út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 91-5/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Tiszaderzsi Szakmai Egység Vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központja címére történő megküldésével (5350 Tiszafüred, Fő utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 91-5/2016, valamint a munkakör megnevezését: Tiszaderzsi Szakmai Egység Vezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tiszafured.hu;www.tiszaigar.hu;www.tiszaderzs.hu - 2016. november 28.

        www.nagyivan.hu;www.tiszaors.hu - 2016. november 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Tiszafüredi Kistérség Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központjának Szervezeti és Működési Szabályzat 3.10. pontja alapján, az intézmény vezetője nevezi ki, bízza meg. A szakmai vezető fölött a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831917   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.