Óvodavezető

Tinnye Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Napköziotthonos Óvoda

Óvodavezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.01.01-2021.12.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2086 Tinnye, Petőfi Sándor utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, intézményi költségvetés betartása, munkáltatói, tanügy-igazgatási, vezetői jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Az NKt. 67.§. (1) bekezdése alapján az adott nevelési-oktási intézményben padagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség

        Óvodapedagógusi munkakörben - Legalább 5 év szakmai tapasztalat

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        Büntetlen előélet

        Közoktatás vezetői vagy óvodapedagógusi szakvizsga

        4 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakmai - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        vezetői - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai végzettséget igazóló dokumentumok hitelesített másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        A pályázó részletes szakmai önéletrajza

        Az eddigi munkaviszonyokról, szakmai vezetői gyakorlatról szóló igazolás

        Az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői programot a szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési, fejlesztési elképzelésekkel

        2017. évi óvodai pedagógiai-szakmai vezetői elkpézelés

        A pályázó adatkezelési nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat véleményezésében és elbírálásában résztvevők megismerhetik

        Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, illetve arról, hogy nem áll fenn a pályázóval szemben a 2007.évi CLII. törvény 9.§-ban meghatározott kizáró ok

        Nyilatkozik arról, hogy a pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy zárt ülés tartását kéri. (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46. § (2) bek.)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Krix Lajos polgármester nyújt, a 26-335-076 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tinnye Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2086 Tinnye, Bajcsy Zs utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2246/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Tinnye Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2246/2016, valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.

        Személyesen: Bayer Ágnes, Pest megye, 2086 Tinnye, Bajcsy Zs utca 9. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról a Kjt. 20/A (6) bekezdése alapján a Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többséggel dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Tinnye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a döntést megelőzően lehetőséget biztosít a személyes meghallgatásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Tinnye Község honlapja (www.tinnye.hu) - 2016. november 12.

        Pilisjászfalu Község honlapja (www.pilisjaszfalu.hu) - 2016. november 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tinnye.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 12.

ID: 2809752   Megjelentetés dátuma: 2016.11.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.