Családsegítő

Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6328 Dunapataj, Ordasi út 15. (székhely)

Bács-Kiskun megye, 6325 Dunatetétlen, Rákóczi utca 31. (telephely

Bács-Kiskun megye, 6326 Harta, Bajcsy-Zs. utca 5. (telephely

Bács-Kiskun megye, 6311 Öregcsertő, Kossuth utca 110. (telephely

Bács-Kiskun megye, 6336 Szakmár, Bajcsy-Zs. utca 24. (telephely

Bács-Kiskun megye, 6337 Újtelek, Alkotmány utca 17. (telephely

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény rendeltetésszerű működését. Az intézményvezető a magasabb vezetői megbízás keretében végzi az intézmény Alapító Okiratában foglalt foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását és ellenőrzését.
Felelős az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásáért, a költségvetési előirányzat betartásáért, gyakorolja az intézményben foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogokat.
Képviseli az intézményt az intézményt fenntartó társult települések önkormányzatai, valamint a hatóságok előtt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rend. előírásainak megfelelően és a vonatkozó önkormányzati döntések az irányadóak azzal, hogy a leendő intézményvezető iskolai végzettsége, egyéb képesítései, végzettsége, korábbi munkaviszonyainak időtartama, vezetői megbízása alapján kiszámolt illetménye a munkáltatói döntésen alapuló illetményrésszel kiegészítve kerülhet majd megállapításra. Az intézményvezető kinevezésekor a Társulási Tanács rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a személyes gondoskodásst nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet Alapellátások 1. pontjában a magasabb vezetői megbízás betöltéséhez meghatározott képesítés megléte,

        gyermekvédelmi, a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkzeő illetve bevándorolt vagy letelepedett

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy vezetői megbízással egyidejűleg közalkalmalzoti munkakörbe kinevezhető

        az intézményvezető közalkalmazotti alapmunkaköre: családsegítő

        családsegítés támában szerzett szociális szakvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        legalább 5 év vezetői gyakorlat

        család és gyermekjóléti szolgálatnál szerzett gyakorlat

        B katetóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az iskolai és szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata

        a pályázó részletes szakmai önéletrajza

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program

        legalább 5 éves szakmai gyakorlat igazolása

        3 hónapnál nem régebbi hatóségi bizonyítvány arról, hogy büntetlen előéletű, illetve nem áll a munkakörének megfelelő, vagy a munkaköre részét képező foglalkozástól eltíltás alatt, vagy ezen dokumentum megkérésének igazolása

        az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyokról, munkaviszonyokról igazolás

        családgondozás témában szerzett szociális szakvizsga meglétét igazoló dokumentum másolata

        nyilatkozat arra, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul-e a személyét érintő ügy nyilvános ülésen történő tárgyalásához

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy intézményvezető megbízása esetén a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségéenk eleget tesz

        nyilatkozat a Kjt. 41.§-ában meghatározott összeférhetetlenségi okokra

        nyilatkozat, miszerint az 1997. évi XXXI. tv. 15.§-ának (8) bekezdésében és 11/A.§.(8) bekezdésében meghatározott további ok vele szemben nem áll fenn

        nyilatkozat a 257/2000.(XII.26.) Korm. rend. 3/A.§-a alapján, miszerint nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dusnoki Csaba nyújt, a 78/425-042 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (Dunapataj 6328, Petőf S. utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1340/2016 , valamint a beosztás megnevezését: családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (6328 Dunapataj, Petőfi Sándor utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1340/2016, valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

        Személyesen: Dusnoki Csaba, Bács-Kiskun megye, Dunapataj 6328, Petőfi S. utca 20. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        hírdető tábla

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 16.

ID: 2816683   Megjelentetés dátuma: 2016.11.17.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.