Óvodavezető

Tereskei Zöld Udvar Óvoda Intézményfenntartói Társulása

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tereskei Zöld Udvar Óvoda

Óvodavezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2652 Tereske, Kossuth út 84.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra. Az óvodavezető feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának, nevelésének megszervezése. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Vezetői - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz; • iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló okirat másolata; • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé; • az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel; • szakmai gyakorlatról hiteles igazolás;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Meló Martina Társulási Tanács elnöke nyújt, a 35-359-401 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tereskei Zöld Udvar Óvoda Intézményfenntartói Társulása címére történő megküldésével (2652 Tereske, Kossuth út 94. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 280/2016/T , valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Tereskei Zöld Udvar Óvoda Intézményfenntartói Társulása címére történő megküldésével (2652 Tereske, Kossuth út 84. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 280/2016/T, valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.

és

        Elektronikus úton Meló Martina részére a tereske.hivatal@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Meló Martina , Nógrád megye, 2652 Tereske, Kossuth út 94. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 189. § - 191. §-ban, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet 23. §-ban meghatározott szervek véleményezik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Tereske Polgármesteri Hivatal Hirdetőtáblája - 2016. szeptember 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tereske.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 5.

ID: 2715924   Megjelentetés dátuma: 2016.09.07.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.