Intézményvezető

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálat

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4243 Téglás, Liget utca 1. sz.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (1) bekezdése szerinti bölcsődei ellátást, és a 39. §-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatást biztosító, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. §-a szerinti családsegítés keretében szociális ellátást biztosító intézmény vezetése. Munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletében meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő végzettséggel,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság,

        büntetlen előélet,

        cselekvőképesség,

        legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        vezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

        helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        az intézmény vezetéséről szóló szakmai elképzelések és az intézményben kialakítani kívánt szakmai program bemutatása

        nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás vállalásáról

        nyilatkozatot arról, mely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok a pályázóval szemben nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyi József László aljegyző nyújt, a 06/52-384-312 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4243 Téglás, Kossuth utca 61. sz. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4272/2016. , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4243 TÉGLÁS, Kossuth u. 61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4272/2016., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Képviselő-testület a jogszabályban előírt véleményező bizottság javaslata alapján dönt a pályázatok elbírálásáról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Téglás Város Önkormányzatának Hírdetőtáblája - 2016. október 4.

        Téglás Város Honlapján - 2016. október 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a teglas.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 4.

ID: 2751499   Megjelentetés dátuma: 2016.10.05.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.