Bölcsődevezető

Taksony Nagyközség Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Sünivár Bölcsőde

Bölcsődevezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. január 1-től 2021. december 31-ig szól.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2335 Taksony, Fő út 83.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A bölcsőde vezetése, irányítása, munkáltatói feladatainak ellátása, az intézmény alapító okirata szerinti tevékenységek ellátásának biztosítása, kapcsolattartás a fenntartóval.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. rész I. Alapellátások 2. B) pontjában meghatározott végzettség;,

        legalább 3 év óvodapedagógusi, vagy egyéb felsőfokú végzettséget igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Bölcsőde vezetésében szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz;

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata;

        Szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok;

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé;

        Az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel;

        Nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását;

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik, illetve az abban foglalt személyes adatainak a pályázati kiírással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;

        Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Taksony Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2335 Taksony, Fő út 85. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/336-21/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Bölcsődevezető.         Postai úton, a pályázatnak a Taksony Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2335 Taksony, Fő út 85. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/336-21/2016, valamint a munkakör megnevezését: Bölcsődevezető.

vagy

        Személyesen: Tóth István, Pest megye, 2335 Taksony, Fő út 85. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772031   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.