Óvodavezető

Szomor Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szomori Napközi Otthonos Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. augusztus 16-tól 2023. augusztus 15-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2822 Szomor, Vörösmarty Mihály utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69.§ (1)-(2) bekezdés szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        - magyar állampolgárság - büntetlen előélet - cselekvőképesség - vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása - Felhasználói szintű MS Office ismeretek - német nemzetiségi óvodapedagógus végzettség - pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség - legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - az intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben tör

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        vezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - legalább 5 év szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz, vezetési program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, - képesítést igazoló és egyéb feltételek meglétét igazoló okmányok másolata - nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. - nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban részt vevők megismerhetik - erkölcsi bizonyítvány (30 napnál nem régebbi) - nyilatkoza

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy György polgármester nyújt, a 34/580-530 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szomor Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2822 Szomor, Szabadság tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/863/2018 , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Szomor Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2822 Szomor, Szabadság tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/863/2018, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Személyesen: Mike Hajnalka, Komárom-Esztergom megye, 2822 Szomor, Szabadság tér 8. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a megbízási jogkör gyakorlója Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a véleményezési határidő lejártát követő soron következő ülésén dönt. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a képviselő-testület fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szomorkozseg.hu - 2018. június 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szomorkozseg.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 4.

ID: 3411659   Megjelentetés dátuma: 2018.06.05.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.