Óvodavezető

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szombathelyi Hétszínvirág Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.01.01.- 2022.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Bem J. utca 33.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- Az intézmény szakszerű és törvényes vezetése a vonatkozó jogszabályok alapján, - a feladatellátsához szükséges személyi-tárgyi feltételek biztosításáról való gondoskodás, - a magasabb vezetői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet; a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározottak miatti büntetőeljárás hatálya alatt;

        cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        -részletes szakmai önéletrajz, amely igazolja az 5 év szakmai gyakorlat meglétét;

        - az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét, továbbá, amennyiben nyelvvizsgával rendelkezik az idegennyelv-tudást igazoló okmány(ok) másolata;

        - Szombathelyi Hétszínvirág Óvoda fejlesztésére, vezetésére vonatkozó program

        - 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt büntetőeljárások hatálya alatt és vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltitltás hatály alatt;

        - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;

        -a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja;

        -a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll vele szemben a Kjt. szerinti összeférhetetlenség

        - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes meghallgatása, valamint a pályázatának elbírálása a bizottság, továbbá a közgyűlés nyilvános ülésén történhet-e, vagy kéri a zárt ülés tartását;

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pásti Zsuzsanna nyújt, a 94/520-176 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 67683/2016 , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 67683/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

vagy

        Személyesen: Pásti Zsuzsanna, Vas megye, 9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az Nkt. 70. § (2) bekezdés j) pontja alapján a pályázó vezetési programjáról a nevelőtestület (szakalkalmazotti értekezlet) véleményt nyilvánít. Az Nkt. 83. § (3)-(4) bekezdése alapján a fenntartó a közoktatási intézmény vezetőjének megbízásával összefüggő döntése előtt beszerzi az alkalmazotti közösség, az óvodaszék, a szülői szervezet véleményét. A munkakör betöltéséről Szombathely MJV Közgyűlése nevelőtestületi véleményezési határidő lejártát követő harmincadik napot követő testületi ülésén

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szombathely.hu - 2016. szeptember 24.

        Savaria Fórum - 2016. szeptember 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat papír alapon 5 példányban kérjük személyesen vagy postai úton.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szombathely.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 24.

ID: 2735869   Megjelentetés dátuma: 2016.09.25.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.