Igazgató

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Damjanich János Múzeum

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.01.01- 2021.12.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Kossuth tér 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény egyszemélyi felelősségű irányítása, a szakszerű és törvényes működés, színvonalas szakmai munka, ésszerű és takarékos gazdálkodás biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-ban, továbbá a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/E.§-ban, 6/H. §-ban foglaltaknak való megfelelés, valamint a 6/G. §-ban foglalt feltételek vállalása.,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Az intézmény alaptevékenységének megfelelő szakmai tudományos fokozat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz. Szakmai koncepció. A 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/E.§-ban, 6/H.§-ban foglaltaknak való megfelelést igazoló okiratok másolatai, a 6/G.§ szerinti nyilatkozat vagy okirat. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (a pályázat benyújtásakor közalkalmazoti munkakörben foglalkoztatott esetében elegendő az igazolás a foglalkoztatás fennállásáról). Nyilatkozat arról, hogy a pályázó megválasztása esetén a vagyonnyilatkozattételt vállalja.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ábelné Egyed Eleonóra nyújt, a 06-56-503-470 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 242/2016. (IX.29.) , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 242/2016. (IX.29.) , valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

vagy

        Személyesen: Szalay Ferenc polgármester, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat az erre a célra létrehozott szakértői bizottság meghallgatja, majd a bizottság véleményezését követően az Oktatási Kulturális és Ifjúsági Bizottság javaslata alapján a pályázatokat várhatóan 2016. évi decemberi munkaterv szerinti ülésén Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése bírálja el. A vezető megbízásához a kultúráért felelős miniszter egyetértésének kikérése szükséges.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szolnok.hu - 2016. október 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot elbíráló testület a személyét érintő napirendi pont tárgyalásakor nyilvános ülést tartson, továbbá, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázat tartalma harmadik személlyel akkor közölhető, ha a pályázó ehhez beleegyező nyilatkozatát adja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 5.

ID: 2754704   Megjelentetés dátuma: 2016.10.06.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.