Intézményvezető

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.01.01-2021.12.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7562 Segesd, Kossuth Lajos utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az önállóan működő költségvetési szerv Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési Szabályzatában és Szakmai Programjában foglalt tevékenységi körbe tartozó feladatok vezetői ellátása, irányítása, ellenőrzése, az intézmény szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetése, az intézmény szolgáltatásainak jogszabályi feltételek szerinti biztosítása. Az intézményvezető az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Feladata az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, valamint munkáltatói jogkört gyakorol a foglalkoztatott közalkalmazott felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Vezetői gyakorlat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Főiskola

        Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

        A 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésben foglaltak szerinti legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a köznevelés területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

        Büntetlen előélet

        Nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás alatt

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

        A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. számú mellékletének 8.2. alpontjában az intézményvezető tekintetében meghatározott szakirányú szakképzettség:

        szociális munkás, szociálpedagógus, szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, diakónus, mentálhigiénikus, igazgatásszervező szociális igazgatás szakirányú végzettséggel, pszichológus, egészségügyi menedzser, orvos, jogász, okleveles ápoló, okleveles teológus, okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztés

        A Rendelet 40. § (4) bekezdése szerinti szakképesítés

        Szociális szakvizsga vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követő 2 éven belül annak megszerzését, vagy a szociális szakvizsga alóli, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 6. § (8) bekezdése alapján biztosított mentesség igazolása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata; (A közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és – ha a (2c) bekezdésben meghatározott közalkalmazotti jogviszonyt kíván létesíteni - vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok.)

        Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

        Az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

        Nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

        Öt év szakmai gyakorlat meglétének igazolása

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Orci út 18/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SMK-1904-3/2016 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság címére történő megküldésével (1132 Budapest, Visegrádi utca 49. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SMK-1904-3/2016, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati bíráló bizottság a pályázati feltételeknek nem megfelelt pályázókat nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra, valamint a szakmai ismereteket is felmérő elbeszélgetésre – a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat – pályázati határidőn belül – hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat a szakmai bíráló bizottság szükségesnek ítéli.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szgyf.gov.hu - 2016. október 1.

        somogy.szgyf.gov.hu - 2016. október 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezésről a bizottság javaslata alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Főigazgatója dönt. Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szgyf.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 1.

ID: 2746243   Megjelentetés dátuma: 2016.10.02.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.