Gyűjteményvezető

Szob Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény

gyűjteményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021. december 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021. december 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2628 Szob, Szent László utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény (Szob, Szent László utca 14.) alapító okiratában meghatározott feladatok ellátása, az intézmény szakmai programjában foglaltak megvalósítása, az intézmény szakszerű és gazdaságos működtetése, irányítása és ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, felsőfokú szakirányú végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Kjt. 20. § (2d) bekezdésében felsorolt kizáró ok nem áll fenn, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

        Kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység,

        Tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret (angol, francia vagy német) amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert koplex típusú középfokú nyelvvizsga bizonyítvánnyal, vagy azzal egyenértékű okirattal,

        A Kjt. 20/B. § (2) bekezdés alapján a magasabb vezetői ellátásra megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető (150/1992. XI. 20. Korm. rendelet szerint).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Vezetői tapasztalat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

        Régész szakképzettség és régészként szerzett szakmai gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó részletes szakmai önéletrajza

        Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata

        Nyelvtudást igazoló okiratok másolata

        Szakmai tapasztalat meglétének hitelt érdemlő igazolása

        Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt.20.§ (4) bekezdésében foglalt követelménynek

        A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Képviselő-testület döntéshozó ülésén kéri-e a pályázati eljárás napirendnek a zárt ülésen való tárgyalását

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kinevezése esetén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítését vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ferencz Gyöngyi nyújt, a 27/570-690 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szob Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2628 Szob, Szent Imre utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/1717/2016. , valamint a munkakör megnevezését: gyűjteményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Szob Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2628 Szob, Szent Imre utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/1717/2016., valamint a munkakör megnevezését: gyűjteményvezető.

vagy

        Személyesen: dr. Holocsi Krisztián, Pest megye, 2628 Szob, Szent Imre utca 12. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról a Képviselő-testület a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése szerinti bizottság véleményének mérlegelésével dönt, fenntartva a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szob.hu - 2016. november 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szob.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2813156   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.