Óvodavezető

Szilsárkány Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szilsárkányi Zöld Óvoda Egységes Óvoda Bölcsőde

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.06.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9312 Szilsárkány, Kiss Ferenc utca 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra. Az óvodavezető feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának nevelésének megszervezése. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség, pedagógusi szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        Pedagógus munkakörben szerzett-legalább 5 éves szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

        Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség (közoktatásvezetői szakvizsga)

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

        Intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg ilyen alkalmazás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - Fényképes szakmai önéletrajz

        - Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okirat másolata

        - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásának eltiltás hatálya alatt

        - szakmai gyakorlatról hiteles igazolás

        - az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel

        - nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalásról

        - nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályokban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez, személyes adatainak pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához

        - pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Társulási-tanács nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 12. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szalai Miklós nyújt, a 06309362255 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szilsárkány Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9312 Szilsárkány, Kossuth utca 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 673-25/2016 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Szilsárkány Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9312 Szilsárkány, Kossuth utca 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 673-25/2016, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

2016. decemberi Társulási-tanács ülés

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szilsárkány és Pásztori Községek hirdetőtáblái - 2016. október 7.

        Személyügyi Központ internetes oldala - 2016. október 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 7.

ID: 2757438   Megjelentetés dátuma: 2016.10.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.