Szociális ügyintéző

Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal
Népjóléti Osztály

szociális ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017. december 31 –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 9.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

9. Szociális és gyámügyi feladatkör:
Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, jogi, bölcsészettudományi, orvos és egészségtudományi, hittudományi, pedagógus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat.

Ellátandó feladatok:

- rendszeres és rendkívüli települési támogatással kapcsolatos feladatok ellátása, - köztemetés ügyintézése,
- környezettanulmány elkészítése, továbbítása a társhatóság felé,
- a munkakörhöz és feladatkörhöz kapcsolódó nyilvántartások naprakész vezetése, adatközlés és statisztika elkészítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, továbbá a végrehajtási és helyi rendeletekben meghatározott feladatok ellátása. Jegyzői, polgármesteri hatáskörbe tartozó kérelmek, támogatások ügyintézése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 6/2012. (II.1.) önkormányzati rendelete, valamint a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal béren kívüli juttatások (Cafetéria) szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        orvosi alkalmassági vizsgálat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        - hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, - legalább 2 éves közigazgatási szakmai gyakorlat, - szociális munkakörben szerzett tapasztalat, - közigazgatási alapvizsga, szakvizsga megléte, - magas szintű felhasználói számítógépes ismeret

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Györökné Palcsek Orsolya nyújt, a 06-24/505-562 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2310 Szigetszenmtiklós, Kossuth L. u 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 04/1934/2016 , valamint a munkakör megnevezését: szociális ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 04/1934/2016, valamint a munkakör megnevezését: szociális ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt pályázati feltételeknek való megfelelés. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezés postai feladóvevényét.A pályázatokról előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szigetszentmiklós Város Honlapja - 2016. november 22.

        Kisváros Újság - 2016. november 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatói jogkör gyakorlója a kinevezéskor 6 hónap próbaidőt köt ki.
Pályázat elbírálása: A pályázók az eredményről a pályázat elbírálását követő 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázathoz csatolni kell:
- 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. §-ában foglaltak alapján a Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti formában meghatározott önéletrajzot,
- az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
- hozzájáruló nyilatkozatot ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek,
- összeférhetetlenségi nyilatkozatot a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-87. §. szerint.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szigetszentmiklos.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 25.

ID: 2828155   Megjelentetés dátuma: 2016.11.26.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.