Intézményvezető

Szentendre Város Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gondozási Központ Szentendre

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022.02.28.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felelős az intézményhez tartozó szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, valamint a demens betegek nappali ellátása során a szakmai vezetéséért, a Védőnői és az Iskola-egészségügyi Szolgálat működtetéséért. Szorosan együttműködik a Járási Népegészségügyi Intézet szakembereivel. Felel a Szakmai Program megvalósulásáért, az intézmény zavartalan működéséért. Ellenőrzi a szociális ellátások napi jelentését. Gondoskodik a személyi térítési díjak beszedéséről. Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Irodájával együttműködve elkészíti az intézmény éves költségvetését, javaslatot tesz a térítési díjak meghatározására, valamint önköltségszámítást végez.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        felsőfokú képesítés az 1/2000 (I.7.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerint

        legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

        magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező vagy bevándorolt, letelepedett

        szociális szakvizsga megléte vagy annak a megbízást követő 2 éven belüli megszerzésére történő kötelezettségvállalás, illetve mentesülés az 1/2000 (I. 7.) SzCsM rendelet 6. § (8) bek. alapján

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        kinevezés esetén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szociális munkás, igazgatásszervező/közigazgatás-szervező, védőnői végzettség

        szociális szakvizsga

        intézményvezetői tapasztalat

        szentendrei helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

        fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot

        intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot

        a képesítési feltételekben meghatározott szakmai gyakorlatról szóló igazolást

        nyilatkozatot arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

        nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

        nyilatkozatot, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

        nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        szociális szakvizsga hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízást követő 2 éven belül szociális szakvizsga letételére kötelezettséget vállal

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Ligetfalvi Kinga irodavezető nyújt, a 26/785-128 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szentendre Város Önkormányzat címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Városház tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12/2016 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Szentendre Város Önkormányzat címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Városház tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12/2016, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Személyesen: Központi Iktató, Pest megye, 2000 Szentendre, Városház tér 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján összehívott szakmai bizottság véleményezi. A pályázatokról Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást sikertelennek nyilvánítsa

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Egészségügyi Közlöny - 2016. szeptember 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével 3 hónap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 23.

ID: 2735508   Megjelentetés dátuma: 2016.09.24.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.