Tagintézmény-vezető

Szent László Völgye - Bóbita Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szent László Völgye - Bóbita Óvoda
Gézengúz Tagóvodája

Tagintézmény-vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2017. január 01-től 2022. augusztus 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2464 Gyúró, Thököly út 31.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakmai irányítása, vezetése, szakszerű és törvényes működtetése. A munkáltatói jog- és feladatkör ellátása az intézmény alkalmazottai tekintetében a jogszabályokban előírt egyeztetési kötelezettségek megtartásával. Az intézmény működésével, működtetésével kapcsolatos minden olyan feladat ellátása és döntés meghozatala, melyet jogszabály, vagy szerződés nem utal más szerv, hatóság vagy szervezet hatáskörébe. Rendszeres kapcsolattartás a fenntartóval. Az óvoda vezetője felel a takarékos gazdálkodásért, az intézmény működését és mindennapi életét maghatározó szabályzatok és programok elkészítéséért, továbbá a gyermekvédelmi feladatok ellátásának megszervezéséért, valamint ellátja a szakági jogszabályokban meghatározott egyéb vezető feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) "Nemzeti köznevelésről szóló" 2011. évi CXC. törvény, és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési - intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30). Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus szakképzettség,

        Óvodapedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves gyakorlat.

        Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Office - irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság,

        Büntetlen előélet,

        Cselekvőképesség,

        Az intézményben fennálló határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyban történő, határozatlan időre szóló alkalmazás feltételeinek teljesülése,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

        Részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

        Az óvoda elfogadott pedagógiai programját alapul vevő vezetési program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél, bizonyítvány és pedagógus szakvizsga másolata,

        Amennyiben a pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről.

        5 év szakmai gyakorlat igazolása,

        A pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

        Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,

        Arról szóló nyilatkozat, hogy a magasabb vezetői megbízás elnyerése esetén, a pályázóval szemben a Kjt.41.§ szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Némethné Keszthelyi Andrea nyújt, a 06-30/8254296 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szent László Völgye - Bóbita Óvoda címére történő megküldésével (2471 Baracska, Kossuth utca 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MUN 316/2016. , valamint a beosztás megnevezését: Tagintézmény-vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Szent László Völgye - Bóbita Óvoda címére történő megküldésével (2471 Baracska, Kossuth utca 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MUN 316/2016., valamint a munkakör megnevezését: Tagintézmény-vezető.

        Elektronikus úton Némethné Keszthelyi Andrea részére a szlvbobitaovoda@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Némethné Keszthelyi Andrea, Fejér megye, 2471 Baracska, Kossuth utca 32. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A megbízásról a Szent László Völgye - Bóbita Óvoda vezetője dönt, a vezető által felkért szakmai előkészítő bizottság véleményezése alapján. A magasabb vezetői megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörben való kinevezés esetén három hónap próbaidő kerül kikötésre. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oktatási és Kulturális Közlöny, Közszféra Állásportál (www.kozigallas.gov.hu)

        Gyúró Község Önkormányzata (www.gyuro.hu),Baracska Község Önkormányzata (www.baracska.hu)

        Martonvásár Város Önkormányzata (www.martonvasar.hu), Tordas Község Önkormányzata (www.tordas.hu)

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a ovoda.szlv.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 16.

ID: 2728286   Megjelentetés dátuma: 2016.09.17.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.