Tanársegéd

Szent István Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Élelmiszertudományi Kar,
Élelmiszertechnológiai Intézet, Konzervtechnológiai Tanszék

tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1118 Budapest, Villányi út 29-43.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részvétel az Élelmiszertechnológia alapjai (Tartósítás alapjai), Tartósítóipari technológia I., Tartósítóipari technológia II., Növényi termékfeldolgozás és élelmiszerbiztonság, Csomagolástechnológia, Élelmiszerbiztonság és ökotermék feldolgozás alapjai, Üzemtelepítési alapismeretek tantárgyak és az ahhoz kapcsolódó tantárgyak oktatásában; Az oktatott tantárgy előírt tananyagát meghaladó ismeret megszerzése; Szemináriumok vagy gyakorlatok rendszeres megtartása, részvétel a tantárgy előadásain, esetenként - a tantárgyfelelős irányítása mellett - előadások tartása; Részvétel a tananyag összeállításában, gyakorlatok előkészítésében, alapadatok, anyagok gyűjtésében, feldolgozásában; Részvétel a tananyag és az oktatási segédletek kialakításában, fejlesztésében; A beadott hallgatói feladatok (írásos beszámolók, számítások stb.) elbírálása; A hallgatók egyéni konzultálása, jelenlét és részvétel a hallgatók vizsgáztatásában; Egyetemi tanárok, illetve docensek irányításával az alapvető kutatási módszerek elsajátítása, kutatómunka végzése, doktori képzésben való részvétel; Rendszeres kapcsolattartás az adott szakterülethez kapcsolódó termelési gyakorlattal, illetve ezt elősegítendő részvétel tanulmányutakon, üzemlátogatásokon; Egy világnyelvből C típusú középfokú nyelvvizsga birtokában szakcikkek olvasása, feldolgozása, idegen nyelvű szakmai társalgás folytatása; Részvétel minden olyan, az oktatással és kutatással kapcsolatos egyéb munkában, amellyel az oktatási szervezeti egység vezetője megbízza; Rendszeres publikálás hazai és nemzetközi szakmai folyóiratokban konferenciákon.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szakirányú végzettség,

        Megkezdett doktori képzés,

        Legalább két éves szakmai, lehetőleg felsőoktatási gyakorlat; illetve minden olyan tapasztalat, amely a felsőoktatási képzéshez szorosan kapcsolódik, különösen a tudományos diákköri tevékenység, a doktori képzés ideje és az óraadó oktatói tevékenység,

        Egy világnyelvből „C” típusú középfokú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga,

        Cselekvőképesség, büntetlen előélet,

        Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, ill. bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Információs és kommunikációs technológiák ismerete.

Elvárt kompetenciák:

        Hatékony kommunikációs készség,

        Jó problémamegoldó készség,

        Önállóság, szervezettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó részletes önéletrajz,

        A szakirodalmi tevékenység és a konferenciákon megtartott előadások jegyzéke,

        Személyi és tudományos tevékenységről szóló adatlap,

        Iskolai végzettséget, szakképzettségeket, tudományos fokozatot, idegen nyelv ismeretét tanúsító oklevelek és bizonyítványok másolata,

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata. A büntetlen előéletre és a foglalkoztatási eltiltás hiányára vonatkozó feltételt nem kell igazolni, ha a kizáró ok hiányát a felsőoktatási intézménnyel fennállt korábbi megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel a foglalkoztatni kívánt személy már igazolta, és a korábbi jogviszony megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el,

        A pályázó nyilatkozatát arról, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagba betekinthetnek és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

        A pályázó nyilatkozatát arról, hogy vállalja, hogy az eljárás során összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesz,

        Minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Stégerné dr. Máté Mónika, tanszékvezető nyújt, a 06-1-305-7634 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KBCI/148-1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KBCI/148-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.

        Elektronikus úton Dócziné Lencsés Nóra részére a bci.human@szie.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Csak az elvárásoknak megfelelt, hiánytalanul és határidőre beérkezett pályázatok kerülnek elbírálásra. A levél tárgyában kérjük a megpályázandó munkakör megnevezését és az iktatószámot (KBCI/148-1/2016.) feltüntetni. A pályázatot – amennyiben nagyméretű – kérjük több e-mailben megküldeni, és legfeljebb 15 MB terjedelemben. A pályázathoz szükséges nyomtatvánnyal, illetve az összeállítással és a benyújtással kapcsolatos információk a fent e-mail címen kérhetők.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        NKI, SZIE honlap - 2016. november 28.

        Egyetemi hirdetőtáblák - 2016. november 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szie.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831948   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.