Igazgató

Szent István Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kar
Szarvasi Arborétum

Igazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5540 Szarvas, I. külkerület 9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Irányítja és szervezi a szervezeti egység költségvetési- és vagyongazdálkodását; Irányítja és szervezi a fenntartási, kezelési, oktatási és idegenforgalmi tevékenységeket különös tekintettel a természeti értékek védelme, megóvása a génbank megőrzése, a gyűjtemény bővítése, a szakmai utánpótlás oktatása, nevelése és a turisztikai fejlesztések vonatkozásában; Koordinálja és irányítja a kutatási, fejlesztési tevékenységeket, felelősen részt vesz a különböző egyeztetések, engedélyeztetések és egyéb hatósági ügyek lebonyolításában; Irányítja és ellenőrzi a személyi állomány munkáját, gondoskodik a vezetői ellenőrzés működtetéséről, a belső kontrollrendszer kialakításáról; Megtervezi és szükség esetén módosítja a feladatköröket, a belső ügykezelés módját; Meghatározza a fejlesztési irányokat, kidolgozza a munkaterveket;
Szakmai, társadalmi kapcsolatokat épít és tart fenn; Erősíti a szervezeti egység külső megítélését felelős kommunikációval és kapcsolatépítéssel; Feltárja a pályázati lehetőségeket, levezényli a pályázati és egyéb fejlesztési projekteket; Képviseli a szervezeti egységet az egyetemi, szakmai, társadalmi és egyéb tudományos körökben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, főiskolai szakirányú végzettség,

        Legalább 10 év azonos, vagy hasonló területen szerzett vezetői tapasztalat;

        Szakmai és tudományos szervezetekben való elismertség;

        Projektvezetői gyakorlat;

        Publikációk folyamatos megjelentetése;

        Hatósági, szakhatósági eljárások gyakorlott ügyintézése, az ehhez kapcsolódó jogszabályok ismerete;

        Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;

        Cselekvőképesség; büntetlen előélet;

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőoktatás területén szerzett szakmai gyakorlat;

        Pályázati tapasztalat;

        Szakmai és társadalmi kapcsolatok;

        Egy világnyelvből szerzett középfokú államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz;

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata;

        Motivációs levél;

        Eddigi vezetői tevékenység bemutatása;

        Vezetői koncepció bemutatása;

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata. A büntetlen előéletre és a foglalkoztatási eltiltás hiányára vonatkozó feltételt nem kell igazolni, ha a kizáró ok hiányát a felsőoktatási intézménnyel fennállt korábbi megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel a foglalkoztatni kívánt személy már igazolta, és a korábbi jogviszony megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el;

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagba betekinthetnek és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. Humánpolitikai Főosztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: R/2680-1/2016. , valamint a beosztás megnevezését: Igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: R/2680-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: Igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

SZIE Foglalkoztatási Követelményrendszer szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        NKI és SZIE honlapja - 2016. november 28.

        SZIE hirdetőtábla - 2016. november 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat négy példányban kérjük benyújtani. Vezetői megbízást az Egyetemen az kaphat, aki a vezetői megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, vagy a Szent István Egyetemmel már közalkalmazotti jogviszonyban áll.
A beosztás betöltésének feltétele az összeférhetetlenség vizsgálata.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szie.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831908   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.