Egyetemi docens

Szent István Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szent István Egyetem
Tájépítészeti és Településtervezési Kar

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1118 Budapest, Villányi út 29-43.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Oktatás a dendrológia, a dísznövényismeret és a növényalkalmazás tantárgycsoportokben magyar és angol nyelven a képzések minden szintjén (alap,- mester és doktori képzés), Dendrológia és Dísznövényismeret 1.,2.,3.; Faiskolai áruismeret; Faápolás, favizsgálat; Térkompozíciós növényalkalmazás 1.,2.,3; Növényalkalmazás; Élőképek, Szárazságtűrő növények és alkalmazásuk; Special Dendrology 1.,2.; Planting design and planting materials; Planting design in landscape renewal projects; Ecology and plant materials of historic sites című tantárgyak oktatása, az oktatott diszciplinák fejlesztése, tantárgyi programjainak kidolgozása, részvétel a tanszék kutatási és tervezési programjaiban, pályázatos kutatási és tervezési témák vezetése, aktív részvétel az oktatáshoz kapcsolódó szervezési feladatokban és a tanszék hazai kapcsolatainak fejlesztésében, kapcsolattartás a tájépítész szakmai képviselőivel közös műhelygyakorlatok szervezése révén

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Pályázatot mindazon szakterületen működő oktatók, kutatók, tanárok nyújthatnak be, akik a meghirdetett egyetemi docensi munkakörbe kinevezhetők és megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, továbbá rendelkeznek:

        kertészmérnök végzettséggel

        tudományos fokozattal (PhD)

        legalább 10 éves felsőoktatási gyakorlattal

        széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatokkal

        angol nyelv előadói szintű ismeretével

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        további idegen nyelvek igazolt ismerete

Elvárt kompetenciák:

        tananyagfejlesztésben és oktatásban való jártasság,

        jó együttműködő készség,

        jó kommunikációs készség,

        tantárgycsoport vagy kutatási projekt vezetésére való alkalmasság,

        széleskörű szakmai kompetenciák,

        előrelátás, stratégiai gondolkodásmód,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        hallgatói teammunka és/vagy tudományos kutatói munka szervezésében és vezetésében való jártasság

        proaktivitás a szakterületet érintő partnerségi együttműködések terén

        szakterület népszerűsítő tevékenység

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó részletes önéletrajz

        A szakirodalmi tevékenység és a konferenciákon megtartott előadások jegyzéke

        Tudományos tevékenységről szóló adatlap

        Iskolai végzettséget, szakképzettségeket, tudományos fokozatot, idegen nyelv ismeretét tanúsító oklevelek és bizonyítványok kicsinyített másolata

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata. A büntetlen előéletre és a foglalkoztatási eltiltás hiányára vonatkozó feltételt nem kell igazolni, ha a kizáró ok hiányát a felsőoktatási intézménnyel fennállt korábbi megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel a foglalkoztatni kívánt személy már igazolta, és a korábbi jogviszony megszűnés óta legfeljebb hat hónap telt el.

        A pályázó nyilatkozatát arról, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagba betekinthetnek és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        A pályázó nyilatkozatát arról, hogy vállalja, hogy az eljárás során összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesz

        Minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. M. Szilágyi Kinga mb. tanszékvezető nyújt, a 06-1/305-7288 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (1118 Budapest, Villányi út 29-43. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BCI-GI/551/2016. , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BCI-GI/551/2016., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

és

        Elektronikus úton Friedné Bartl Erika részére a bci.human@szie.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Friedné Bartl Erika, Budapest, 1118 Budapest, Villányi út 29-43. G. épület I.em. Gazdasági Iroda.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázóknak meg kell felelniük a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCVI. törvényben (Ntfv.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és az Egyetem szabályzataiban, különösen a SZIE Foglalkoztatási Követelményrendszerében, valamint a kar szabályzataiban rögzített feltételeknek. A pályázat elbírálása a jogszabályi előírások és a SZIE szabályzatai szerint történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szent István Egyetem hivatalos honlapja - 2016. november 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A papíralapú pályázatnak a SZIE Rektorának címezve kell a benyújtási határidőig beérkeznie a Humánerőforrás Csoport részére bekötött vagy befűzött formában, tartalomjegyzék szerinti összeállításban, 1 eredeti és 3 másolati példányban (személyes benyújtás esetén munkaidőben). A pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázati anyagot- (Word formátumban és egy fájlban), a végzettséget igazoló okleveleket és az erkölcsi bizonyítványt (PDF-ben)- elektronikusan is meg kell küldeni. A pályázathoz szükséges nyomtatványok, illetve az összeállítással és benyújtással kapcsolatos információk a fenti e-mailcímen, illetve Friedné Bartl Erikától a 06-1/305-7331-es telefonszámon kérhetők.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szie.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831886   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.