Tudományos Főmunkatárs

Szent István Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szent István Egyetem
Pályázati és Innovációs Főosztály, Regionális Egyetemi Tudásközpont

Tudományos Főmunkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Regionális Egyetemi Tudásközpontban folyó környezeti mikrobiológiai témájú kutatási projektek, illetve az ezekhez kapcsolódó szolgáltatási tevékenységek szakmai felügyelete és irányítása. A kutatási és szolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó klasszikus és molekuláris mikrobiológiai módszerek folyamatos fejlesztése, illetve a legújabb módszerek elsajátítása, valamint adaptálása. Egyetemi hallgatók (BSc, MSc) és doktori képzésben résztvevők tudományos munkájának vezetése. Önálló kutatási pályázatok elkészítése és benyújtása; A kutatási eredményekből tudományos publikációk készítése; Hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása, fejlesztése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szakirányú végzettség (biológus, biomérnök, környezetmérnök),

        PhD fokozat biológiai tudományok terén, mikrobiológia szakterületen;

        Legalább egy idegen nyelvből „C” típusú középfokú államilag elismert nyelvvizsga;

        Az érintett alkalmas legyen az egyetemi hallgatók hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, valamint a posztdoktor munkatársak tanulmányi, illetve tudományos munkájának vezetésére;

        Az érintett alkalmas legyen idegen nyelven előadás tartására;

        Minimum tíz éves szakmai tapasztalat ebből legalább hat év kutatóként, oktatóként, tanszéki mérnökként végzett kutatói gyakorlat legyen;

        Az érintett által művelt tudományterületnek, illetve az általa oktatott diszciplínának nemzetközi szintű ismerete és ennek egyetemi szinten történő előadására való képesség, amelyet a jelölt nyilvánosan meghirdetett, bíráló bizottság jelenlétében tartott magyar és idegen nyelvű előadáson is bizonyít, azzal, hogy habilitált jelöltnél ettől el kell tekinteni;

        Az érintett kutatási eredményeit, szakmai tapasztalatait rendszeresen publikálja, megfelelő számú és színvonalú hazai és külföldi önálló publikációval rendelkezzék;

        A jelölt hazai és nemzetközi tudományos fórumokon képviselje szakterületét, tudományát, színvonalasan végezzen tudományos közéleti tevékenységet;

        Vállaljon részvételt a kutatói utánpótlás nevelésében;

        Az érintett képes legyen idegen nyelven előadást, szemináriumot tartani;

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség;

        Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás- és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Kutatási tevékenység a környezeti mikrobiológia, mikrobiális ökológia, illetve molekuláris biológia területén.

        Molekuláris mikrobiológiai közösségelemző módszerek (T-RFLP, DGGE, SNuPE, SIP) és újgenerációs szekvenálási módszerek, illetve az azokhoz kapcsolódó alapvető bioinformatikai alkalmazások ismerete.

        Korábban elnyert hazai, vagy külföldi kutatási ösztöndíj.

        Részvétel hazai, vagy nemzetközi kutatási pályázatokban résztvevőként, projektvezetőként, bírálóként.

        TDK, OTDK, OFKD-n díjazott dolgozatok témavezetése.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó szakmai, tudományos tevékenységét, oktató és tudományos kutatói munkáját tartalmazó részletes önéletrajz, jelentősebb külföldi tanulmányútjainak részletes leírása;

        Vezető kutatói munkára vonatkozó jövőbeni tervek, részletes elképzelések;

        Az iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, szakmai elismerést és nyelvvizsgát igazoló oklevelek és bizonyítványok másolata;

        A pályázatokhoz mellékelni kell: magyar és idegen nyelvű nyilvános bemutatkozó előadás összefoglalóját vagy habilitált oktató esetén a habilitációs oklevél másolatát;

        Publikációs és hivatkozási jegyzék MTMT-ből kinyerhető összefoglaló táblázata;

        A pályázó tegye lehetővé, hogy a tudományos publikációira vonatkozó adatok hozzáférhetőek legyenek a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu);

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata. A büntetlen előéletre és a foglalkoztatási eltiltás hiányára vonatkozó feltételt nem kell igazolni, ha a kizáró ok hiányát a felsőoktatási intézménnyel fennállt korábbi megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel a foglalkoztatni kívánt személy már igazolta, és a korábbi jogviszony megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el;

        A pályázó nyilatkozatát arról, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagba betekinthetnek, és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Éva nyújt, a 28/522-000/1021 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. Humánpolitikai Főosztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: R/2636-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Tudományos Főmunkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: R/2636-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: Tudományos Főmunkatárs.

        Személyesen: Molnár Éva, Pest megye, 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. Humánpolitikai Főosztály I. Emelet 1027 Iroda.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Szent István Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszer szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZIE, NKI honlapja - 2016. november 25.

        SZIE hirdetőtablája - 2016. november 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szie.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 25.

ID: 2828282   Megjelentetés dátuma: 2016.11.26.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.