Egyetemi docens

Szent István Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Állattenyésztés-tudományi Intézet

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tantárgyfelelősi feladatok ellátása az Állattenyésztés-tudományi Intézet által gondozott Szaporodásbiológia és Mesterséges termékenyítés tantárgyaknál. Előadói és gyakorlatvezetői feladatok ellátása az Intézet állattenyésztési oktatásában (Sertéstenyésztés, Juhtenyésztés) és oktatási együttműködés a Kar további Intézetei által koordinált kapcsolódó tárgyakban. Részvétel a tanszék tárgyaihoz kapcsolódó tananyagok és oktatási anyagok kialakításában, fejlesztésében. Tudományos diákkörös, szakdolgozó és diplomaterves, PhD hallgatók témavezetése, dolgozatok bírálata, és megbízás alapján részvétel a záróvizsgák lebonyolításában. Feladata továbbá az Intézet nemzetközi kapcsolattartásában, kutatási pályázatainak előkészítésében és megvalósításában való vezető részvétel, valamint kutatási eredményeinek hazai és nemzetközi szakmai folyóiratokban történő publikálása. Aktív szerepvállalás a kari és szakmai közéletben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, okleveles agrármérnök, Szaporodásbiológiai szakirány,

        Doktori (PhD) fokozat az állattenyésztés-tudományok területén;

        Legalább egy idegen világnyelvből „C” típusú középfokú államilag elismert nyelvvizsga;

        Képesség/jártasság idegen nyelven előadás, szeminárium megtartására;

        Képesség/jártasság a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának vezetésére;

        Tíz éves szakmai tapasztalat;

        Szaporodásbiológia és mesterséges termékenyítés oktatásában szerzett több éves gyakorlat;

        Kutatási gyakorlat a szaporodásbiológia, sertéstenyésztés területén;

        Nemzetközi kutatásokban szerzett tapasztalat;

        Az érintett által művelt tudományterületnek, illetve az általa oktatott diszciplínának nemzetközi szintű ismerete és egyetemi szinten történő előadására való képesség, amelyet a jelölt az érintett karon nyilvánosan meghirdetett, bíráló bizottság jelenlétében tartott magyar és idegen nyelvű előadáson is bizonyít, azzal, hogy habilitált jelöltnél ettől el kell tekinteni;

        Az érintett önállóan vagy társszerzővel megírt jegyzetek, tudományos tevékenységét dokumentáló hazai publikációk, önálló vagy társszerzővel megírt idegen nyelvű publikáció, hazai nemzetközi vagy külföldi tudományos konferencián tartott előadás szerzője legyen;

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség;

        Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás- és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        MTA köztestületi tagság;

        Hazai és külföldi K+F szervezetekkel kialakított kiterjedt együttműködési hálózat.

        További idegen nyelvből „C” vagy ”A+B” típusú legalább alapfokú államilag elismert nyelvvizsga;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó szakmai, tudományos tevékenységét, oktató és tudományos kutatói munkáját tartalmazó részletes önéletrajz, jelentősebb külföldi tanulmányútjainak részletes leírása;

        Vezető oktatói, kutatói munkára vonatkozó jövőbeni tervek, részletes elképzelések;

        Az iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, szakmai elismerést és nyelvvizsgát igazoló oklevelek és bizonyítványok másolata;

        A pályázatokhoz mellékelni kell: magyar és idegen nyelvű nyilvános bemutatkozó előadás összefoglalóját vagy habilitált oktató esetén a habilitációs oklevél másolatát;

        Publikációs és hivatkozási jegyzék, összefoglaló táblázattal, a pályázó tegye lehetővé, hogy a tudományos publikációira vonatkozó adatok hozzáférhetőek legyenek a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu);

        A Kar Dékáni Hivatalában beszerezhető személyi adatlap és a tudományos tevékenység nyilvántartásához szükséges adatlap;

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata. A büntetlen előéletre és a foglalkoztatási eltiltás hiányára vonatkozó feltételt nem kell igazolni, ha a kizáró ok hiányát a felsőoktatási intézménnyel fennállt korábbi megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel a foglalkoztatni kívánt személy már igazolta, és a korábbi jogviszony megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el;

        A pályázó nyilatkozatát arról, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagba betekinthetnek, és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Garamszegi Beáta személyügyi referens nyújt, a 28/522-005/2298 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MKK/2472/2016. , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MKK/2472/2016., valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

és

        Elektronikus úton Garamszegi Beáta részére a garamszegi.beata@mkk.szie.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Garamszegi Beáta személyügyi referens, Pest megye, 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

SZIE Foglalkoztatási Követelményrendszer szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        NKI és SZIE honlapja - 2016. november 21.

        SZIE illetve Kari hirdetőtábla - 2016. november 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Dékánjának címezve kérjük benyújtani hat példányban.
A pályázatokat postai úton vagy személyesen kérjük benyújtani, elektronikus úton minden esetben kérjük eljuttatni a garamszegi.beata@mkk.szie.hu e-mail címre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szie.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822477   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.