Intézeti igazgató

Szent István Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar
Környezetipari Rendszerek Intézet

intézeti igazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. január 1-től 2019. december 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Intézet munkájának koordinálása, az Intézet képviselete az intézményen belül és külső intézmények felé. Az oktatás tartalmi fejlesztése, hatékony közreműködés az oktatás-kutatás anyagi feltételeinek megteremtésében. Az Intézet személyi feltételeinek biztosítása, arányban az intézetben felmerülő feladatokkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        szakirányú végzettség

        Vezetői megbízást az kaphat, aki a Szent István Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg egyetemi tanár vagy egyetemi docens közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető;

        Tudományos fokozat;

        Legalább egy világnyelvből "C" típusú középfokú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga, képes legyen idegen nyelven előadást tartani;

        Szakterületén tudományos tevékenységet publikációkkal is bizonyító hazai és nemzetközi elismertség;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó részletes önéletrajz, az iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvvizsgát igazoló oklevelek és bizonyítványok másolata;

        Az Intézet oktató-kutató munkájával kapcsolatos elképzelések, részletes szakmai és vezetői koncepció;

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata. A büntetlen előéletre és a foglalkoztatási eltiltás hiányára vonatkozó feltételt nem kell igazolni, ha a kizáró ok hiányát a felsőoktatási intézménnyel fennállt korábbi megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel a foglalkoztatni kívánt személy már igazolta, és a korábbi jogviszony megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el;

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagba betekinthetnek, és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovácsné Lukács Mariann nyújt, a 28-522-00061400 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GEK/57-4/2016. , valamint a beosztás megnevezését: intézeti igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GEK/57-4/2016., valamint a munkakör megnevezését: intézeti igazgató.

        Személyesen: Kovácsné Lukács Mariann, Pest megye, 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

SZIE Foglalkoztatási Követelményrendszer szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        NKI és SZIE honlapja - 2016. október 17.

        SZIE illetve Kari hirdetőtábla - 2016. október 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat három példányban kérjük benyújtani a Kar Dékáni Hivatalába.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szie.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772036   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.