Tanársegéd

Szent István Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gazdasági, Agrár - és Egészségtudományi Kar
Agrártudományi és Vidékfejlesztési Intézet

tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• A Vidékfejlesztési agrármérnök (BSc) szak szakmai tantárgyainak oktatása az intézetvezető iránymutatásai alapján
• A vidékfejlesztés, Regionális gazdaságtan területén folyamatos kutatási tevékenység végzése, a kutatási eredmények folyamatos publikációja
• Vidékfejlesztési agrármérnök (MSc) szakon tantárgyi gyakorlatok oktatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        vidékfejlesztési agrármérnök (MSc), vagy közgazdász végzettség,

        doktori fokozatszerzés megkezdése,

        legalább két éves szakmai tapasztalat,

        egy világnyelvből „C” típusú középfokú állami, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga,

        magas szintű számítógépes felhasználói ismeretek, Office programok ismerete, gyakorlati felhasználása,

        cselekvőképesség, büntetlen előélet, magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        doktori fokozat, környezettudományok tudományterületen,

        szakterületen szerzett szakmérnöki végzettség,

        Tudományos Diákköri Konferencián díjat nyert tudományos dolgozat vagy saját kutatást bizonyító, illetve társszerzővel írt publikáció,

        képesség idegen nyelven történő publikálásra.

Elvárt kompetenciák:

        hatékony kommunikációs készség,

        önálló munkavégzésre való alkalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó szakmai tevékenységét tartalmazó részletes önéletrajz,

        iskolai végzettséget, szakképzettségeket tanúsító oklevelek másolata, (a sikeres pályázónak a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez az okiratok eredeti példányát kell bemutatni),

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata. A büntetlen előéletre és a foglalkoztatási eltiltás hiányára vonatkozó feltételt nem kell igazolni, ha a kizáró ok hiányát a felsőoktatási intézménnyel fennállt korábbi megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel a foglalkoztatni kívánt személy már igazolta, és a korábbi jogviszony megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el,

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagba betekinthetnek, és a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Futó Zoltán nyújt, a 66/312-774 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (5540 Szarvas, Szabadság út 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GAEK/415-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GAEK/415-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.

és

        Elektronikus úton Birkásné Uhrin Beáta részére a birkasne.uhrin.beata@gk.szie.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: , Békés megye, 5540 Szarvas, Szabadság út 1-3. fsz. 10.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Szent István Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszere szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZIE honlapja, - 2016. október 14.

        Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar honlapja, - 2016. október 14.

        Kari Hirdetőtáblák - 2016. október 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A szabályszerűen összeállított pályázatot három példányban a Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar mb. dékánjának címezve kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban részletes felvilágosítást Dr. Futó Zoltán, a kar mb. dékánja ad a 66/312-774 telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szie.hu/allaspalyazatok honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768281   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.