Intézetigazgató

Szent István Egyetem Ybl M. Építéstudományi Kar, Budapest

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar
Tűz- és Katasztrófavédelmi Intézet

intézetigazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. január 1-jétől 2018. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1146 Budapest, Thököly út 74.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Irányítja az intézet oktatási, oktatásszervezési, tudományos és gazdálkodási feladatait.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Vegyészmérnöki egyetemi oklevél,

        tűz- és katasztrófavédelmi mérnöki végzettség,

        tudományos fokozat,

        az intézetigazgatói beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a Szent István Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg egyetemi docensi vagy főiskolai/egyetemi tanári közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

        szakmai és emberi tulajdonságai, vezetői tapasztalatai alapján legyen alkalmas mindezen tevékenységek koordinálására, irányítására, szervezésére, menedzselésére és ellenőrzésére,

        szakmai fórumok levezetésére és az azokban való aktív közreműködésre,

        német vagy angol nyelvből állami C típusú, középfokú nyelvvizsga,

        magyar állampolgárság,

        büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közgazdász végzettség,

        további idegen nyelvek ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

        iskolai végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen nyelvtudást igazoló okiratok másolata,

        motivációs levél (a vezetői munkára vonatkozó elképzelések és az esetleges korábban megszerzett vezetői tapasztalatok részletezésével),

        a legutóbbi 10 év legfontosabbnak tartott szakmai tevékenységének dokumentumai,

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata; a büntetlen előéletre és a foglalkoztatási eltiltás hiányára vonatkozó feltételt nem kell igazolni, ha a kizáró ok hiányát a felsőoktatási intézménnyel fennállt korábbi megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel a foglalkoztatni kívánt személy már igazolta, és a korábbi jogviszony megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy személyével kapcsolatosan a 2011. évi CCIV. törvényben és az 1992. évi XXXIII. törvényben megfogalmazott összeférhetetlenség nem áll fenn,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát a jogszabályokban és az intézmény szabályzataiban megjelölt bizottságok és testületek megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem Ybl M. Építéstudományi Kar, Budapest címére történő megküldésével (1146 Budapest, Thököly út 74. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: YMEK/1997-1/2016 , valamint a beosztás megnevezését: Intézetigazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem Ybl M. Építéstudományi Kar, Budapest címére történő megküldésével (1146 Budapest, Thököly út 74. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: YMEK/1997-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: Intézetigazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltatói jogkör gyakorlója a benyújtási határidőt követően a határidőben beérkező pályázati anyagok pályáztatását az egyetem foglalkoztatási követelményrendszer szabályainak megfelelően folytatja le. Az elutasított pályázatok iratanyagait a döntést követően 90 napig át lehet venni az Ybl Miklós Építéstudományi Kar Dékáni Titkárságán. A 90 napos határidőn túl a pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek, ezért a pályázathoz csatolandó okmányokat fénymásolatban kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZIE honlapja - 2016. november 12.

        Kari honlap - 2016. november 12.

        Kari hirdető tábla - 2016. november 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat a SZIE- Ybl Miklós Építéstudományi Kar dékánjának címezve kell benyújtani négy példányban.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www2.ymmf.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 12.

ID: 2809839   Megjelentetés dátuma: 2016.11.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.