Laboráns

Szent István Egyetem Ybl M. Építéstudományi Kar, Budapest

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar
Építőmérnöki Intézet

laboráns

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1146 Budapest, Thököly út 74.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Geotechnikai laboratóriumi vizsgálatok végzése, részvétel mérőgyakorlatokon, a laboratóriumi és terepi geotechnikai eszközök karbantartása az eszközök kezelésének megtanulása után, a számítógép vezérlésű vizsgáló berendezések kezelésének elsajátítása, geotechnikai alapismeretek elsajátítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, érettségi,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság,

        büntetlen előélet,

        cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        talajmechanikai laboránsi gyakorlat vagy technikusi végzettség,

        angol nyelvtudás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes, szakmai, fényképes önéletrajz,

        iskolai végzettséget, idegennyelvtudást tanúsító okiratok másolatai,

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata; a büntetlen előéletre és a foglalkoztatási eltiltás hiányára vonatkozó feltételt nem kell igazolni, ha a kizáró ok hiányát a felsőoktatási intézménnyel fennállt korábbi megbízási vagy foglalkoztatási jogviszonyára tekintettel a foglalkoztatni kívánt személy már igazolta, és a korábbi jogviszony megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát a jogszabályokban és az intézmény szabályzataiban megjelölt bizottságok és testületek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Dombay Gábor főiskolai tanár, intézetigazgató nyújt, a 06 1 252 1270 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem Ybl M. Építéstudományi Kar, Budapest címére történő megküldésével (1146 Budapest, Thököly út 74. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: YMEK/1269-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: laboráns.         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem Ybl M. Építéstudományi Kar, Budapest címére történő megküldésével (1146 Budapest, Thököly út 74. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: YMEK/1269-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: laboráns.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltatói jogkör gyakorlója a benyújtási határidőt követően a határidőben beérkező pályázati anyagok pályáztatását az egyetem foglalkoztatási követelményrendszer szabályainak megfelelően lefolytatja, majd dönt, melynek eredményéről a pályázók (telefonon vagy e-mailen vagy írásban) tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZIE honlapja - 2016. október 10.

        Kari honlap - 2016. október 10.

        Kari hirdető tábla - 2016. október 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat a SZIE- Ybl Miklós Építéstudományi Kar dékánjának címezve kell benyújtani négy példányban. Az elutasított pályázatok iratanyagait a döntést követően 90 napig át lehet venni az Ybl Miklós Építéstudományi Kar Dékáni Hivatalában (1146 Budapest, Thököly út 74.). A 90 napos határidőn túl a pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek, ezért a pályázathoz csatolandó okmányokat fénymásolatban kell benyújtani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www2.ymmf.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761605   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.