Jogi ügyintéző

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Szerzői Jogi Főosztály Nemzetközi Szerzői Jogi Osztály

jogi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 59. szám alatt meghatározott jogi és igazgatási feladatkör.

Ellátandó feladatok:

közreműködés a szerzői jogi területen folyó nemzetközi, illetve európai együttműködéssel járó hivatali feladatok teljesítésében;
az európai uniós és nemzetközi szerzői jogi jogalkotás munkálataiban való közreműködés; közreműködés a szerzői jogot érintő jogszabálytervezetek kidolgozásában, véleményezésében;
európai uniós és nemzetközi dokumentumok véleményezése;
részvétel a nemzetközi szerződések megkötésének és kihirdetésének előkészítésében;
szerzői jogi kérdésekben tájékoztatás külső szervek és személyek megkeresésére;
közreműködés a szerzői joggal kapcsolatos tájékoztatási, promóciós, oktatási és információszolgáltatási tevékenységben.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 43/2011 KIM utasítás 2. függelék 7. pont 2. bekezdés szerinti tevékenységi körök.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet, valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala juttatásokra vonatkozó elnöki utasításainak rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem,

        egyetemi szintű felsőoktatásban szerzett jogász szakképzettség,

        tárgyalóképes angolnyelv-tudás, amelyet legalább középfokú komplex („C” típusú) államilag elismert nyelvvizsga- bizonyítvánnyal igazol,

        számítógépes programok (MS Office), így különösen Word, Excel, PowerPoint felhasználói szintű alkalmazása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        jogi szakvizsga megléte,

        jártasság a szerzői jog területén,

        ügyvédi irodában vagy gazdasági társaságban szerzett munkatapasztalat,

        angol nyelvből felsőfokú komplex, illetve jogi szaknyelvi felsőfokú komplex nyelvvizsga,

        német nyelvből legalább középfokú komplex nyelvvizsga,

        francia nyelvből legalább középfokú komplex nyelvvizsga,

        közigazgatási alapvizsga vagy versenyvizsga megléte,

        közigazgatási szakvizsga megléte.

Elvárt kompetenciák:

        szakmai ismeretek kiváló színvonalú alkalmazása,

        kiváló problémamegoldó képesség,

        önálló, felelősségteljes munkavégzés,

        megbízhatóság,

        jó kommunikációs képesség,

        hivatástudat és elkötelezettség,

        terhelhetőség,

        türelmes személyiség,

        csapatjátékos,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai életutat bemutató – a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti formában és tartalommal készült (lásd http://www.sztnh.gov.hu/hirek/kapcsolodo/Oneletrajz_minta-Kitoltesi_utmutato.xls) – a betöltött munkakört és/vagy feladatkört, valamint a munkatapasztalatok időtartamát is feltüntető, magyar nyelvű részletes önéletrajz,

        az iskolai végzettséget, egyéb végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok egyszerű másolata;

        a nyelvismeretet igazoló okiratok egyszerű másolata;

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, ennek hiányában az erkölcsi bizonyítvány beszerzésének megkezdését igazoló postai feladóvevény másolati példánya;

        a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség tudomásul vételéről;

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázatok értékelésében részt vevő személyek megismerhetik;

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy – eredménytelenség esetén – a teljes pályázati anyag részére történő visszaadását kéri-e vagy nem.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala címére történő megküldésével (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HÖO P-16/2016 , valamint a munkakör megnevezését: jogi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala címére történő megküldésével (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HÖO P-16/2016, valamint a munkakör megnevezését: jogi ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton Faragó-Hönig Ildikó részére a hoo@hipo.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Humánpolitikai Önálló Osztály, Budapest, 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő, határidőben pályázatot benyújtók kerülnek behívásra és személyes elbeszélgetésre. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül – kizárólag elektronikus formában - írásbeli értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók pályázati anyagukat 2017. január 27. napján 12 óra és 14 óra között személyesen vehetik át a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Humánpolitikai Önálló Osztályán.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZTNH honlap - 2016. november 28.

        profession.hu - 2016. november 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük jelen pályázati felhívás tartalmát összevetni a Hivatal honlapján közzétett szöveggel. Eltérés esetén a pályázati felhívás honlapon található szövege az irányadó. A pályázat érvényességének feltétele a hiánytalan pályázati anyag postai vagy elektronikus úton vagy személyesen, az erre nyitva álló határidőben történő benyújtása. A Hivatal a pályázat elbírálása során a megadott személyes adatokat a Kttv. 45.§ (5) bekezdésben foglalt ideig kezeli. Amennyiben a pályázó az anyaga visszakérését kéri, személyesen átveheti, egyebekben azt a Hivatal megsemmisíti. A benyújtott anyagokat a pályázatok elbírálásában és feldolgozásában résztvevő személyek kezelik. Az adatkezelés célja a pályázatok elbírálása és a nyertes pályázóval jogviszony létesítése. A pályázót az adatkezeléssel kapcsolatos kérdések vonatkozásában a 2011. évi CXII. törvény 14.§-22.§ és 52. § szerinti jogok illetik meg.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sztnh.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831983   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.