Szabadalmi elbíráló

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Szabadalmi Főosztály Villamossági Osztály

szabadalmi elbíráló

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 118. szám alatt meghatározott, szabadalmi és ipari mintaoltalmi elbíráló feladatkör.

Ellátandó feladatok:

a számítástechnika, a villamosság, a fizika valamint a tudomány és technika különböző területeire eső szabadalmi bejelentések újdonságának kutatása és vizsgálata, ESPACENET, EPODOC, WPI és egyéb speciális adatbázisok használata,
újdonságkutatási és vizsgálati jelentés, szabadalmazhatósági vélemény készítése magyar és angol nyelven,
kutatás-fejlesztési projektek minősítése, szakvéleményezése,
a szabadalmaztatással kapcsolatos információk széles körben történő megismertetése, az iparjogvédelem népszerűsítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 43/2011 KIM utasítás 2. függelék 8. pont 2. bekezdés szerinti tevékenységi kör.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet, valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala juttatásokra vonatkozó elnöki utasításainak rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem,

        egyetemi szintű műszaki felsőoktatásban szerzett villamosmérnök, informatikus, mérnökinformatikus szakképzettség,

        angol nyelvből középfokú komplex („C”) típusú általános nyelvvizsga,

        számítógépes programok (MS Office, Windows, Excel) felhasználói szintű alkalmazása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        az informatika vagy a szoftverfejlesztés területén szerzett tapasztalat,

        adatbázisokban történő keresés gyakorlata,

        német nyelvből középfokú szintű nyelvtudás, vagy

        francia nyelvből középfokú szintű nyelvtudás, vagy

        orosz nyelvből középfokú szintű nyelvtudás,

        közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga megléte,

        ECDL START (4 modulos) vizsga megléte,

        iparban vagy kutatóként szerzett tapasztalat,

        kutatás-fejlesztési projektben szerzett tapasztalat,

        elektronikai szakterület ismerete,

        orvosi műszerek ismerete,

        technológiai ismeretek a villamosság területén (félvezetők, gyártástámogatás, minőségi-ellenőrzés, tervezőmérnök).

Elvárt kompetenciák:

        szakmai ismeretek kiváló színvonalon történő alkalmazása,

        gyors tanulási, absztrakciós, összehasonlítási képesség,

        analitikus, asszociatív gondolkodási képesség,

        önálló, felelősségteljes munkavégzés,

        megbízhatóság,

        hivatástudat és elkötelezettség,

        empátia,

        pontosság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai életutat bemutató – a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti formában és tartalommal készült (lásd http://www.sztnh.gov.hu/hirek/kapcsolodo/Oneletrajz_minta-Kitoltesi_utmutato.xls) – a betöltött munkakört és/vagy feladatkört, valamint a munkatapasztalatok időtartamát is feltüntető, magyar nyelvű részletes önéletrajz,

        az iskolai végzettséget, egyéb végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok egyszerű másolata,

        a nyelvismeretet igazoló okiratok egyszerű másolata,

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, ennek hiányában az erkölcsi bizonyítvány beszerzésének megkezdését igazoló postai feladóvevény másolati példánya,

        a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség tudomásul vételéről,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázatok értékelésében részt vevő személyek megismerhetik,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy – eredménytelenség esetén – a teljes pályázati anyag részére történő visszaadását kéri-e vagy nem.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala címére történő megküldésével (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HÖO P-13/2016 , valamint a munkakör megnevezését: szabadalmi elbíráló.         Postai úton, a pályázatnak a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala címére történő megküldésével (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér II. János . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HÖO P-13/2016, valamint a munkakör megnevezését: szabadalmi elbíráló.

vagy

        Elektronikus úton Faragó-Hönig Ildikó részére a hoo@hipo.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Humánpolitikai Önálló Osztály, Budapest, 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő, határidőben pályázatot benyújtók kerülnek behívásra és személyes elbeszélgetésre. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül – kizárólag elektronikus formában - írásbeli értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók pályázati anyagukat 2016. december 02. napján 12 óra és 14 óra között személyesen vehetik át a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Humánpolitikai Önálló Osztályán.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZTNH honlap - 2016. október 3.

        profession.hu - 2016. október 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük jelen pályázati felhívás tartalmát összevetni a Hivatal honlapján közzétett szöveggel. Eltérés esetén a pályázati felhívás honlapon található szövege az irányadó. A pályázat érvényességének feltétele a hiánytalan pályázati anyag postai vagy elektronikus úton vagy személyesen, az erre nyitva álló határidőben történő benyújtása. A Hivatal a pályázat elbírálása során a megadott személyes adatokat a Kttv. 45.§ (5) bekezdésben foglalt ideig kezeli. Amennyiben a pályázó az anyaga visszaadását kéri, személyesen átveheti, egyebekben azt a Hivatal megsemmisíti. A benyújtott anyagokat a pályázatok elbírálásában és feldolgozásában résztvevő személyek kezelik. Az adatkezelés célja a pályázatok elbírálása és a nyertes pályázóval jogviszony létesítése. A pályázót az adatkezeléssel kapcsolatos kérdések vonatkozásában a 2011. évi CXII. törvény 14.§ - 22.§ és 52.§ szerinti jogok illetik meg.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sztnh.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2750206   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.