Kulturális központ - igazgatói pályázat

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának jegyzője, mint pályáztató

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Babits Mihály Kulturális Központ

igazgató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.március 1. - 2022.február 28.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Szent István tér 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- egyszemélyi felelősséggel vezeti az intézmény egészét;
- megszervezi az intézmény alapító okiratában előírt tevékenységek szakszerű ellátását, érvényesíti az intézmény szakmai tevékenységére és működésére vonatkozó jogszabályokat;
- vezeti az intézmény alkalmazottainak közösségét, irányítja és ellenőrzi munkájukat;
- ellátja a munkáltatói feladatokat, ennek keretében a létszámgazdálkodást a fenntartó által szabályozottak szerint végzi;
- határidőre összeállítja az intézmény éves munkatervét, elkészíti a feladatteljesítési beszámolót;
- elkészíti az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, a működésre vonatkozó egyéb szabályzatokat, továbbá gondoskodik azok karbantartásáról és a munkatársakkal történő megismertetéséről;
- a jogszabály által előírt dokumentumokat az intézmény fenntartójának jóváhagyásra benyújtja;
- elkészíti az intézmény középtávú fejlesztési tervezetét, és véleményezésre előterjeszti munkáltatójának, javaslatot tesz a beruházásokra;
- határidőre előkészíti, illetve közreműködik az intézmény éves gazdálkodási tervezetének előkészítésében;
- teljesíti az intézmény gazdálkodási, tervezési, beszámolási, információ- és adatszolgáltatási kötelezettségét;
- az intézmény gazdálkodását ellátó költségvetési szerv utalványozási és kötelezettségvállalási szabályzatában foglaltak szerint gyakorolja a kötelezettségvállalási jogot; - gondoskodik az intézmény működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséről;
- biztosítja a vagyonvédelmet, ellenőrzi és irányítja a vagyonnal való gazdálkodást;
- képviseli az intézményt, szervezi intézménye külső kapcsolatait.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Az intézmény szakszerű, hatékony és gazdaságos működésének biztosítása. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz

        felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga;

        a felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzettségnek, illetve a fent megnevezett szakvizsgának megfelelő feladatkörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat;

        kiemelkedő közművelődési tevékenység.

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        igazolt idegennyelv-ismeret;

        vezetői gyakorlat;

        államháztartási és vezetési ismeretek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázónak a 150/1992. (XI.20.) Korm. rend. 6/A. §-ában előírt szakmai gyakorlatát is igazoló szakmai életrajza;

        az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő elképzeléssel;

        az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés és az idegennyelv-ismeret meglétét igazoló okmány(ok) közjegyző által hitelesített másolata;

        erkölcsi bizonyítvány;

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban feltüntetett személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Majnay Gábor osztályvezető nyújt, a 74/504-160 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának jegyzője, mint pályáztató címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/D.16-25/2016. , valamint a munkakör megnevezését: kulturális központ - igazgatói pályázat.         Postai úton, a pályázatnak a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának jegyzője, mint pályáztató címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/D.16-25/2016., valamint a munkakör megnevezését: kulturális központ - igazgatói pályázat.

        Személyesen: dr. Molnár Kata jegyző, Tolna megye, 7100 Szekszárd, Széchenyi utca 27-31. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat véleményezését követő első közgyűlés dönt a pályázó megbízásáról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szekszard.hu - 2016. november 25.

        Oktatási és Kulturális Közlöny

        kozigallas.gov.hu - 2016. november 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szekszard.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 25.

ID: 2828172   Megjelentetés dátuma: 2016.11.26.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.