Szekszárdi Sportközpont Köhasznú Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgató

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

A munkavégzés helye
Szekszárd, Szekszárdi Sportközpont NKft., Keselyűsi út
Munkaidő
teljes munkaidő
A munkába lépés időpontja
2020. március 01.
Bérfeltételek (bruttó)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Javadalmazási Szabályzatról szóló 3/2017. (IX. 29.) szabályzata alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése határkörébe tartozik.

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Az ügyvezető igazgató feladata

A Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. Kft. ügyvezető igazgató feladatainak ellátása, különösen:

- a társaság innovatív, eredményes, hatékony és gazdaságos működtetése a hatályos jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelően, és az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása,
- a munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság alkalmazottai/munkavállalói tekintetében,
- a társaság képviselete hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben,
- a Közgyűlés felé üzleti terv készítése és a Közgyűlés által elfogadott éves üzleti tervben meghatározott célok megvalósítása,
- a társaság vagyonának megőrzése, gyarapítása,
- teljes szellemi felkészültséggel, szakmai tapasztalatával a Társaság célszerű és hatékony működésének elősegítése, továbbá köteles minden tőle elvárhatót megtenni a Társaság műszaki, gazdasági érdekeinek megvalósulása érdekében,
- a Tulajdonossal együttműködés és kapcsolattartás,
- saját vezetői és szakmai ismereteinek fejlesztése,
- kapcsolattartás külső szervekkel, személyekkel, üzleti partnerekkel,
- mindazon kötelezettségek teljesítése, feladatok ellátása, amelyeket a Ptk., egyéb jogszabályok, a Társaság alapító okirata, a Munkáltató belső szabályzatai, valamint a munkaszerződés az ügyvezetőre hárít.

Információk a kiválasztási folyamatról

III. A foglalkoztatás jellege
Időtartam: 2020. március 01. napjától terjedően határozatlan időtartamra
Munkaidő: Teljes
Munkarend: Kötetlen
Próbaidő: három hónap
Jelen pályázati kiírás alapján a Társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:112. § (1) bekezdésében foglalt munkaviszony keretében látja el. Erre tekintettel a pályázati kiírásra a Ptk., valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezései irányadók, és a pályázat nyertesével való szerződéskötéskor ezen jogszabályok szerződéskötés napján hatályos rendelkezéseit kell figyelembe venni.


A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó személyes motivációját
- szakmai elképzeléseket

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
- a pályázó szakmai életútját bemutató, fényképes szakmai önéletrajz
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
- iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
- nyilatkozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Harmadik könyve szerinti kizáró feltételekről és összeférhetetlenségi okokról, valamint a Munka Törvénykönyve 211. § szerinti összeférhetetlenségről 8. nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén az egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz
- nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. tv. szerinti adatok közzétételéhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje:
2020. február 19. 10 óra

A pályázat benyújtásának helye, módja:
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárság 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet 106.
A pályázatokat írásban egy példányban, zárt borítékban kell benyújtani és a zárt borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségére”

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 27.

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázatokat a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslata alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése bírálja el és dönt az ügyvezető személyéről.
A döntésről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala írásban értesíti a pályázókat.

A pályázat közzétételének helye:
A pályázati felhívás közzétételének helye:
Szekszárdi Vasárnap című hetilap
A pályázati kiírás közzétételének helye:
a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat honlapja: www.szekszard.hu
a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. honlapja: www.szekszardisport.hu

A munkavállalóval kapcsolatos elvárások

A pozíció betöltésére alkalmas végzettséggel rendelkező pályázók

főiskolai végzettség
egyetemi végzettség

Képzési szak

Felsőfokú testnevelési sport végzettség

Beszélt nyelvek

Angol nyelv - Középszint (B2)

Jogosítvány

B

Készségek és személyes tulajdonságok

A pályázati feltételek
- büntetlen előélet
- cselekvőképesség
- Felsőfokú testnevelési sport végzettség
- Sportolói tapasztalat
- Tárgyalóképes szintű angol nyelvismeret
- Vezetői tapasztalat
- Jogosítvány
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent
- Pénzügyi, befektetési, hitelezői tapasztalat
- Cégvezetői tapasztalat
- Sport menedzser végzettség
- Felsőfokú közgazdasági végzettség
- Utánpótlás nevelésben, utánpótlás menedzselésben szerzett tapasztalat
- Nemzetközi verseny szervezésében szerzett tapasztalat
- Diákolimpiai felkészítési, szervezési tapasztalat
- Saját sportcsapat menedzselése vagy sport egyesületi, alapítványi tapasztalat

Hirdető cég

A cég rövid jellemzése

https://szekszard.hu/hu

A cég címe

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Béla király tér 8.
7100 Szekszárd
ID: 3868331  Megjelentetés dátuma: 2020.02.11.