Igazgató

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Városi Levéltár és Kutatóintézet

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022. február 15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 10.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közgyűjteményi, társadalomtudományi, humán kutatási, fejlesztési feladatokat ellátó kulturális intézmény, települési önkormányzati közlevéltár szakszerű, jogszerű működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkörök gyakorlása,folyamatos együttműködés a gazdálkodási feladatokat ellátó Székesfehérvári Intézményi Központtal .

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szakirányú, az intézmény alaptevékenységének megfelelő egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy a jogász, illetve a közgazdász szakképzettséget tanúsító oklevél, ,

        tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret,

        végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat,

        kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység,

        magyar állampolgárság, magyar nyelvtudás,

        büntetlen előélet, nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

        nem áll a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott büntetőeljárás hatálya alatt,

        magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

        vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai életrajz,

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

        iskolai végzettséget, szakképzettséget, tárgyalásszintű idegennyelv-ismeretet tanúsító okiratok másolata,

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás, valamint a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott büntetőeljárás hatálya alatt,

        szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás,

        nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,

        nyilatkozat, hogy hozzájárul a kormányrendeletben meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez,

        nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,

        amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozat.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. február 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mazzag Károlyné dr. nyújt, a 22/537-189 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10.049/2016. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10.049/2016., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

        Személyesen: Mazzag Károlyné dr. , Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. §-ában foglalt személyekkel kiegészülve a Humán Közszolgálati Szakbizottság véleményezi. Az igazgatót a Közgyűlés bízza meg, a megbízása során az 1995. évi LXVI. törvény 15. § (3 bekezdése szerint a miniszter véleményezési jogot gyakorol. Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A § (4) bekezdésében foglaltak kivételével 4 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szekesfehervar.hu/önkormányzat/karrier - 2016. november 18.

        Polgármesteri Hivatal hirdetőtábla - 2016. november 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 18.

ID: 2818488   Megjelentetés dátuma: 2016.11.19.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.