Tanársegéd

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Preventív Egészségügyi Gondozás Tanszék

tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6726 Szeged, Temesvári krt. 31.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő tanársegéd feladata részt venni előadások és gyakorlatok tartásával a védőnői hivatáshoz szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek oktatásában heti 12 órában. A tanársegéd feladata továbbá közreműködni TDK dolgozatok, pályamunkák, szakdolgozatok, diplomamunkák témavezetésében, valamint a Tanszék, a Kar kutatási, közéleti - és más, a szakmához kapcsolódó - tevékenységeiben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Alkalmazási követelmények: • védőnő alapvégzettség, • egyetemi végzettség, • szakmai tapasztalat: min. 5 év területi védőnői gyakorlat, az elmúlt 10 évben • doktori képzés megkezdése • kutatásban szerzett tapasztalat • angol nyelv társalgási szintű ismerete • oktatásban használatos új informatikai eszközök készség szintű alkalmazása • jó kommunikációs és együttműködési készség A pályázat elbírálása során előnyt jelent: • oktatásban vagy felsőoktatásban szerzett tapasztalat • a védőnői hivatás több területén szerzett tapasztalat • másik idegen nyelv társalgási szintű ismerete • méhnyakszűrés gyakorlatban való végzése A pályázathoz mellékelni kell: – a pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra, – kitöltött, dékáni hatáskörbe tartozókra vonatkozó szakmai adatlapot (letölthető a http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/ oldalról), – részletes szakmai önéletrajzot, – publikációs jegyzéket, – végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát, tudományos fokozat megszerzését igazoló oklevél másolatát (ha a pályázó rendelkezik vele) vagy doktori képzés megkezdését tanúsító igazolást, – három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt, – minden olyan dokumentum, irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart, – nyilatkozatot arról, hogy az elektronikus formában benyújtott példány mindenben megegyezik a nyomtatott példánnyal, – hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt SZTE ETSZK Dékáni Titkárság nyújt, a 62/545-025-ös vagy a 62/546-417 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6726 Szeged, Temesvári krt. 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-170/2016. , valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-170/2016., valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.

        Személyesen: SZTE ETSZK Dékáni Hivatalába, Csongrád megye, 6726 Szeged, Temesvári krt. 31. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZTE honlapja - 2016. november 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében valamint a Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített, a tanársegéd alkalmazására vonatkozó feltételeknek. A pályázatot úton 1 nyomtatott eredeti és CD-ROM adathordozón rögzített másolati példányban kell benyújtani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.u-szeged.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 18.

ID: 2818485   Megjelentetés dátuma: 2016.11.19.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.