Adjunktus

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Állam- és Jogtudományi Kar
Politológiai Tanszék

adjunktus

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6720 Szeged, Tisza Lajos körút 54.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő adjunktus feladata a tanszéki munka részeként elsődlegesen a Politológia BA és Politikatudomány MA, valamint Nemzetközi tanulmányok BA és MA szakok képzési és kimeneteli követelményeiben foglalt tárgyak oktatása (Kommunikáció és politika, Bevezetés a kommunikáció- és médiatudományba és Információs társadalom szociokulturális és technológiai diskurzusai). Aktívan be kell kapcsolódnia a tanszék tudományos munkájába a politikai kommunikáció részterület kutatásával. További feladata, hogy részt vegyen a tantárgyak korszerűsítésében, jegyzetírásban; irányítson tudományos diákköri és szakdolgozati témákat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, A pályázónak rendelkeznie kell tudományos fokozattal állam- és jogtudomány tudományágból, legalább 5 éves oktatási gyakorlattal, angol nyelvű oktatási tapasztalattal a politológiai és politikai kommunikáció területén, valamint legyen tapasztalata kutatási projektek tervezésében és megvalósításában. Előnyt jelent, ha a pályázó már oktatott politológia, pártok és pártrendszerek, magyar rendszerváltás története, amerikai politikai rendszer tantárgyakat, részt vett hazai és nemzetközi kutatási projektekben és több nyelven rendelkezik publikációkkal.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázathoz mellékelni kell: 1. a kar dékánjának címezve a pályázó jelentkezését a pályázatra, és rövid, összefoglaló válaszát a pályázati kiírásban foglalt feladatokra és elvárásokra, 2. a dékáni hatáskörbe tartozók szakmai adatlapját kitöltve (letölthető: http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok), 3. végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát, 4. teljes publikációs jegyzéket,

        5. három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt, 6. minden olyan dokumentumot és iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,

        7. hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-156-2016 , valamint a beosztás megnevezését: adjunktus.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-156-2016, valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.

        Személyesen: SZTE ÁJTK Dékáni Hivatal, Csongrád megye, 6720 Szeged, Tisza Lajos körút 54. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZTE honlapja - 2016. november 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Rendjében, valamint Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített, az adjunktus alkalmazására vonatkozó feltételeknek. A pályázatot 2016. december 14-ig kell benyújtani az Állam- és Jogtudományi Kar Dékáni Hivatalába személyesen, egy nyomtatott, eredeti aláírással ellátott, egy fénymásolt és egy digitális – CD-ROM vagy DVD-ROM adathordozón rögzített – másolati példányban. A digitális példányt két PDF fájlban kérjük, melyek közül az egyik fájl a pályázó pályázati felhívásra megfogalmazott válaszát, szakmai önéletrajzát, teljes publikációs jegyzékét és szakmai adatlapját tartalmazza.
A pályázatok formai feltételeiről a (62) 544-206-os telefonszámon kérhető felvilágosítás. A pályázaton kérjük feltüntetni a Közszféra Állásportáljának adatbázisában szereplő, azonosító számot: 4-156/2016.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.u-szeged.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2813147   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.