Intézetvezető

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gyógyszerésztudományi Kar
Gyógyszerkémiai Intézet

intézetvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. február 24-től legfeljebb 2021. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6720 Szeged, Eötvös utca 20.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A megbízandó intézetvezető feladata az intézet szakmai, oktató- és tudományos, adminisztratív és gazdasági irányítása, összehangolása, pályázati tevékenységének, nemzetközi és hazai kapcsolatainak építése, gondozása és fejlesztése. További feladata az intézethez tartozó posztgraduális képzés szervezése, szak- és továbbképzés koordinálása, valamint az intézet munkatársainak irányítása és az intézet érdekeinek képviselete.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Azok a gyógyszerész vagy vegyész diplomával rendelkezők pályázhatnak, akik tudományos fokozatukat (PhD) gyógyszertudományokból vagy kémiai tudományból szerezték, továbbá habilitációval és/vagy MTA doktori címmel valamint elismert egyetemi oktatói és publikációs tevékenységgel rendelkeznek illetőleg oktatási és sikeres hazai és nemzetközi pályázati tevékenységet folytatnak. Angol nyelvből az oktatáshoz szükséges, de legalább középfokú nyelvismerettel rendelkezik. A pályázat során az intézetben folyó tevékenység ismerete, kutatócsoport-vezetői tapasztalat előnyt jelent. A megbízandó intézetvezető foglalkoztatására egyetemi tanár, főiskolai tanár, egyetemi docens vagy főiskolai docens munkakörben kerül sor. Tájékoztatjuk a tisztelt pályázni szándékozókat, hogy – figyelemmel a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B § (2) bekezdésében foglaltakra – jelen vezetői pályázati felhívás nem jelenti egyben egyetemi tanár, főiskolai tanár, egyetemi docens vagy főiskolai docens munkakör meghirdetését, amelyek betöltése egyebekben feltétele a vezetői megbízásnak. A beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyban áll, eleget tesz a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37.§-ban foglalt, a vezetői beosztásra, továbbá az SZTE Szervezeti és Működési Rendjében rögzített, a tanszékvezetői megbízás betöltésére vonatkozó előírásoknak.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        1. rektornak címezve a pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra, 2. a rektori hatáskörbe tartozók kitöltött, szakmai adatlapját (letölthető a http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/ oldalról),

        3. részletes szakmai önéletrajzot, amelyben a legnagyobb hangsúlyt szakmai, oktatói, kutatói tevékenységének és e tevékenységek eredményeinek bemutatására helyezi, 4. eddigi vezetői tevékenysége, továbbá gazdálkodási tapasztalatai összefoglalását, 5. vezetői elképzeléseit az oktatásról, kutatásról és egyéb feladatellátásról,

        6. a finanszírozási helyzet ismeretében az Intézet gazdálkodására vonatkozó részletes terveit, úgymint az Intézet fenntarthatóságára és gazdasági egyensúlyára vonatkozó rövid és hosszú távú elképzeléseit, valamint a szervezeti egység személyi fejlesztésére vonatkozó közép- és hosszú távú elképzeléseit,

        7. végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelvtudást igazoló okiratok másolatát, (ha a pályázó külföldön szerzett oklevéllel, bizonyítvánnyal rendelkezik, annak elismeréséről szóló határozat, külföldi tudományos fokozat esetében a honosított tudományos fokozat másolatát), habilitációs oklevélről és MTA doktora tudományos cím megszerzését tanúsító oklevélről készített másolatot, ha a pályázó rendelkezik habilitációval vagy MTA Doktora címmel,

        8. az egyetemen fennálló teljes közalkalmazotti jogviszonyáról szóló igazolást, 9. három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt, 10. teljes publikációs jegyzéket,

        11. minden olyan dokumentum, irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart, 12. nyilatkozatát arról, hogy a digitális formában benyújtott másolati példány minden tekintetben megegyezik az eredeti papíralapú példánnyal,

        13. hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. február 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-99/2016 , valamint a beosztás megnevezését: intézetvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-99/2016, valamint a munkakör megnevezését: intézetvezető.

        Személyesen: Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZTE honlapja - 2016. október 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Rendjében, valamint Foglalkoztatási követelményrendszerében foglalt – az intézetvezetői megbízásra vonatkozó – feltételeknek. A pályázatot 2016. november 18-ig, 1 eredeti és 5 papíralapú másolati, továbbá CD-ROM vagy DVD-ROM adathordozón, egyenként 2 MB-nál nem nagyobb terjedelmű, két önálló PDF fájlban rögzített, egy digitális másolati példányban kell benyújtani az SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központjába, személyesen vagy postai úton (6720 Szeged, Dugonics tér 13.). Az egyik fájlnak kizárólag a pályázó pályázati felhívásra adott válaszát és a vezetői elképzeléseket kell tartalmaznia.
A pályázati felhívás hivatalos megjelenési helye a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal közszolgálati állásportálja (https://kozigallas.gov.hu), ahol a pályázat 2016. október 17-én kerül megjelentetésre. A pályázatok formai feltételeiről a (62)-544-008-as és a (62)-544-007-es telefonszámon kérhető felvilágosítás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.u-szeged.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772242   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.