Igazgató

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
József Attila Tanulmányi és Információs Központ

igazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. január 1-től legfeljebb 2021. december 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6722 Szeged, Ady tér 10.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A megbízandó igazgató feladata: - A Kongresszusi Központ vezetése (középtávú értékesítési koncepció és éves tervek elkészítése, PR és marketingtevékenységek vezetői szintű kidolgozása, operatív részvétel rendezvények megszervezésében, illetve a lebonyolítás irányítása).
- A Központ komplex létesítményüzemeltetési és fejlesztési feladatainak megtervezése és irányítása, hatékony működtetésének biztosítása (ingatlan üzemeltetési, használati és szolgáltatási palettájának kialakítása és koordinálása). Az egyetemi költségvetésben meghatározott elvárásoknak való megfelelés, ennek megfelelően éves és időszakos költségvetési-és beszerzési tervek kidolgozása, az éves elfogadott költségvetési terv betartása és betartatása. A pénzügyi források gondos kezelése, külső, harmadik féltől származó bevételek generálása.
- A Központ tanulási, oktatási, szolgáltatási és konferencia funkcióinak folyamatos fejlesztése.
- Zöld Egyetem koncepció fejlesztése és gondozása, minél szélesebb körű kiterjesztése az Egyetemen (kommunikációs kampányok, rendezvények szervezésének koordinálása, rövid-, közép-, és hosszú távú fejlesztési programok kidolgozása és képviselete).
Az igazgató a feladatát a kancellár irányítása alatt végzi.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, A pályázónak rendelkeznie kell felsőfokú végzettséggel, idegennyelv ismerettel valamint több éves vezetői tapasztalattal. Pályázhatnak az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló ügyvivő szakértő munkakörben foglalkoztatottak. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen vezetői beosztásra irányuló pályázati felhívás nem jelenti egyben ügyvivő szakértő munkakörre szóló állás meghirdetését, amely egyebekben feltétele a vezetői megbízásnak.,

        A pályázathoz mellékelni kell: - az SZTE kancellárjának címezve a pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra, - kancellári hatáskörbe tartozókra vonatkozó, kitöltött szakmai adatlapot (letölthető a http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/ oldalról), - részletes szakmai önéletrajzot,

        - végzettség, szakképzettség, szakképesítés megszerzését tanúsító okirat, nyelvvizsga bizonyítvány másolatát,

        - végzettség, szakképzettség, szakképesítés megszerzését tanúsító okirat, nyelvvizsga bizonyítvány másolatát, - az egyetemen fennálló közalkalmazotti jogviszonyáról szóló igazolást,

        - eddigi vezetői tevékenység összefoglalását,

        - a vezetői elképzelések részletes terveit az adott szervezeti egység vonatkozásában (oktatásról, kutatásról, illetőleg egyéb feladatellátásról), - a vezetői elképzelések részletes terveit a gazdálkodásról, mely a finanszírozási helyzet ismeretében tartalmazza a szervezeti egység fenntarthatóságára és gazdasági egyensúlyára vonatkozó rövid és hosszú távú elképzeléseit, valamint a szervezeti egység személyi fejlesztésére vonatkozó közép- és hosszú távú elképzeléseit,

        - három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt,

        - minden olyan iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart,

        - nyilatkozatot arról, hogy az elektronikus formában benyújtott példány mindenben megegyezik a nyomtatott példánnyal, - hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ Igazgatásszervezési és Jogi Irodája nyújt, a (62)-544-007-es és a (62) 544-008 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-97/2016. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-97/2016., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

        Személyesen: SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZTE honlapja - 2016. október 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében, valamint Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek. A pályázatot 1 eredeti nyomtatott példányban, továbbá 5 elektronikus példányban kell benyújtani, mely a teljes pályázati dokumentációt pdf formátumban tartalmazza (CD vagy DVD adathordozón).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.u-szeged.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 11.

ID: 2763460   Megjelentetés dátuma: 2016.10.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.