Irodavezető

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Dékáni Hivatal Tanulmányi és Oktatásszervezési Iroda

irodavezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. március 1-től legfeljebb 2021. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6726 Szeged, Temesvári krt. 31.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A megbízandó irodavezető feladata a Tanulmányi és Oktatásszervezési Iroda irányításával kapcsolatos ügyviteli tevékenység koordinálása, az oktatásszervezési feladatok irányítása, a döntésekhez szükséges, kompetenciájába tartozó információk biztosítása a felsőoktatásra vonatkozó jogszabályok alkalmazásában. Folyamatos kapcsolattartás és segítő együttműködés az oktatási rektorhelyettessel, az Oktatási Igazgatósággal, a Hallgatói Szolgáltató Irodával, a Külföldi Hallgatók Oktatási Központjával, az oktatásunkban részt vevő Karok Tanulmányi Osztályaival. A dékán és dékánhelyettesek segítése az oktatással és a tanulmányi ügyekkel kapcsolatos döntések meghozatalában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, A pályázónak rendelkeznie kell főiskolai (BA) vagy egyetemi (MA) végzettséggel, az egyetemi oktatási igazgatásban szerzett gyakorlattal, a felsőoktatásban használt infokommunikációs rendszerek alkalmazásában való jártassággal. Megbízást az kaphat, aki – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37.§ (6) bekezdésére figyelemmel – a megbízás lejártáig nem tölti be a 65. életévét, eleget tesz a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a 395/2015. (XII.12.) Korm. rendeletben foglaltaknak, és az SZTE Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében rögzített további, a vezetői megbízásra vonatkozó feltételeknek. A megbízandó irodavezető foglalkoztatása teljes közalkalmazotti jogviszonyban, ügyvivő-szakértő munkakörben történik. Felhívjuk a pályázni szándékozók figyelmét arra, hogy jelen hirdetmény nem jelenti egyúttal ügyvivő-szakértő munkakörre szóló pályázati felhívás közzétételét.,

        – az ISZSZK főigazgatójának címezve a pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra, – főigazgatói hatáskörbe tartozókra vonatkozó, kitöltött szakmai adatlapot (letölthető a http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/ oldalról), – részletes szakmai önéletrajzot,

        – végzettség, szakképzettség, szakképesítés megszerzését tanúsító okirat, nyelvvizsga bizonyítvány másolatát, – az egyetemen fennálló közalkalmazotti jogviszonyáról szóló igazolást,

        – eddigi vezetői tevékenység összefoglalását,

        – a vezetői elképzelések részletes terveit az adott szervezeti egység vonatkozásában (oktatásról, kutatásról, illetőleg egyéb feladatellátásról), – a vezetői elképzelések részletes terveit a gazdálkodásról, mely a finanszírozási helyzet ismeretében tartalmazza a szervezeti egység fenntarthatóságára és gazdasági egyensúlyára vonatkozó rövid és hosszú távú elképzeléseit, valamint a szervezeti egység személyi fejlesztésére vonatkozó közép- és hosszú távú elképzeléseit,

        – három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt; – minden olyan dokumentum, irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,

        – nyilatkozatot arról, hogy az elektronikus formában benyújtott példány mindenben megegyezik az eredeti papíralapú példánnyal, – hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ Igazgatásszervezési és Jogi Irodája nyújt, a (62)-544-007-es és a (62) 544-008 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-95/2016. , valamint a beosztás megnevezését: irodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-95/2016., valamint a munkakör megnevezését: irodavezető.

        Személyesen: SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        SZTE honlapja - 2016. október 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében és az SZTE SZMSZ Foglalkoztatási követelményrendszerében rögzített feltételeknek. A pályázatot 2016. november 11-ig kell benyújtani a Szegedi Tudományegyetem Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központ Igazgatásszervezési és Jogi Irodájára (6720 Szeged Dugonics tér 13.), személyesen vagy postai úton, egy eredeti és egy másolati, továbbá 5 digitális példányban, mely a teljes pályázati dokumentációt pdf formátumban tartalmazza (CD vagy DVD adathordozón).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.u-szeged.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 11.

ID: 2763457   Megjelentetés dátuma: 2016.10.12.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.